Aktualności | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Aktualności

Nowotarski-nowatorski

AKTUALNOŚCI | O PROJEKCIE | OŚ CZASU | DOKUMENTY I OPRACOWANIA

03 styczeń 2013

Wraz z końcem listopada zakończyła się realizacja projektu pn. „Nowotarski - nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo”. Działania realizowane były przez 18 miesięcy – od czerwca 2011 roku. W przedsięwzięciu wzięło udział 46 pracowników Starostwa Powiatowego, którzy dzięki swojej aktywności realizowali założenia ukierunkowane na wzrost potencjału rozwojowego administracji. Zgodnie z celem projektu wypracowano nowoczesne narzędzia oraz zorganizowano szkolenia pozwalające na podnoszenie wydajności pracy urzędników. 25 pracowników wzięło udział w szkoleniach w zakresie zarządzania projektami, a dzięki pełnemu zaangażowaniu, trzech pracowników uzyskało certyfikat IPMA D - potwierdzający umiejętności w zakresie zarządzania projektami, który przyznaje światowa organizacja International Project Management. Gratulujemy im sukcesu, który jednocześnie jest sukcesem Starostwa.
Podsumowując projektowe działania, jesteśmy świadomi wyzwań jakie stoją przed nami jednak pełni optymizmu patrzymy na rozpoczynający się rok 2013. Będzie to czas, w którym Starostwo wdroży nowoczesny system zarządzania. Przy pomocy narzędzi wypracowanych dzięki realizacji projektu, ocenimy jaka jest faktyczna efektywność funkcjonowania administracji.

22 październik 2012

26 października 2012 w Nowym Targu w Siedzibie Biura Związku Euroregion „Tatry” ul. Sobieskiego 2 odbyła się Konferencja "Budżetowanie zadaniowe – nowy model zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego Doświadczenia Powiatu Nowotarskiego"

Program Konferencji ( zaproszenie )

Wystąpienia Prelegentów ( prezentacje )
Nowotarski - nowatorskiNowotarski - nowatorskiNowotarski - nowatorskiNowotarski - nowatorskiNowotarski - nowatorskiNowotarski - nowatorskiNowotarski - nowatorskiNowotarski - nowatorskiNowotarski - nowatorskiNowotarski - nowatorski


Przedstawienie projektu na Forum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego Małopolski przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji.

Podczas II Małopolskiego Forum Finansów Publicznych, które odbyło się w Krakowie dnia 9 października 2012 r., Kierownik projektu- Skarbnik Powiatu Pani Katarzyna Machaj wygłosiła referat prezentujący projekt „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo”. Tematem forum były „Perspektywy finansów samorządów terytorialnych”. W kontekście tego tematu Pani Katarzyna Machaj przedstawiła projekt jako nowatorskie narzędzie w planowaniu i monitoringu budżetu jst oraz jako rozwiązanie służące wykorzystaniu metodologii zarządzania projektowego w efektywnym kierowaniu działalnością jst.

Prezentacja z forum

Program Forum Skarbników


Prezentacja projektu podczas Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego

W dniach 13 i 14 września b.r., w Nowym Targu odbył się Konwent Starostów Województwa Małopolskiego. Organizatorem spotkania był Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego Pan Jacek Pająk – Starosta Bocheński, natomiast uczestnikami- starostowie i dyrektorzy powiatowych zarządów dróg z całego województwa. Konwent w głównej mierze poświęcony był zagadnieniom związanym z drogownictwem, lecz był również okazją do podzielenia się swoimi osiągnięciami i doświadczeniami w zarządzaniu powiatami. Starosta Nowotarski Krzysztof Faber podzielił się z zebranymi informacjami dotyczącymi realizacji projektu „Nowotarski - nowatorski” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet V: Dobre rządzenie, Działanie 5.2: Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Główne założenia, planowane do osiągnięcia cele oraz postępy wdrażania projektu przedstawiła w swojej prezentacji Kierownik projektu: Skarbnik Powiatu Nowotarskiego Pani Katarzyna Machaj.

30 lipiec 2012

W dniu 7 lipca 2012 roku w Krakowie, uczestnicy szkoleń w zakresie zarządzania projektami, zdawali egzamin certyfikacyjny IPMA na poziomie D. Wszyscy pracownicy Starostwa, którzy przystąpili do egzaminu zdali go i uzyskali certyfikat potwierdzający umiejętności w zakresie zarządzania projektami przyznawany przez światową organizację International Project Management Association.

Gratulujemy.

Czartek 28 czerwiec 2012

W tym tygodniu zakończyły się szkolenia w zakresie wykorzystania dedykowanej aplikacji informatycznej w ramach projektu „Nowotarski-nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Łącznie odbyło się 40 godzin szkoleń w trzech cyklach, w których wzięło udział 25 osób. Szkolenia miały na celu przyswojenie metod definiowania zadań i budżetowania z wykorzystaniem przygotowanego oprogramowania - Zarządzanie Projektami i Przedsięwzięciami (ZPIP).

Na zakończenie szkoleń przeprowadzono test, który potwierdził zdobyte umiejętności przez pracowników Starostwa.

Piątek 15 czerwiec 2012

W dniu dzisiejszym zakończyły się szkolenia w zakresie zarządzania projektami w ramach projektu „Nowotarski-nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Podczas szkoleń zostały poruszone następ0ujące zagadnienia:

 • Przygotowanie projektu
 • Zasady podziału prac i harmonogramowanie projektu
 • Zasoby finansowe i rzeczowe w projekcie
 • Monitoring w projekcie
 • Jakość i dokumentacja w projekcie

W ostatnim cyklu szkoleniowym został przeprowadzony test sprawdzający, potwierdzający przyswojenie metod Project Management w zarządzaniu.

Łącznie w szkoleniach wzięło udział 25 pracowników naszego Starostwa. Trójka z nich przystąpi do certyfikacji IPMA na poziomie D, która odbędzie się 7 lipca w Krakowie. Certyfikat IPMA potwierdza posiadaną przez kandydata wiedzę oraz kompetencje kierownicze i interpersonalne w dziedzinie zarządzania projektami.


Piątek 27 kwiecień 2012

Ogłoszenie Kierownika Projektu o zmianie harmonogramu szkoleń.


Poniedziałek 16 kwiecień 2012

Ogłoszenie Kierownika Projektu o zmianie harmonogramu szkoleń.


Poniedziałek 16 kwiecień 2012

W dniu 10 kwietnia br. rozpoczął się cykl szkoleń w zakresie zarządzania projektami oraz wykorzystania dedykowanej aplikacji informatycznej w ramach projektu „Nowotarski-nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo”. W szkoleniach bierze udział wyższa i średnia kadra kierownicza, a także osoby chcące podnosić swoje kwalifikacje - łącznie 25 osób, z czego 5 przystąpi do certyfikacji IPMA. Objęcie szkoleniami pracowników merytorycznych pozwoli na przygotowanie kadry, która w przyszłości będzie tworzyć struktury projektowe. Zakończenie warsztatów planowane jest na koniec czerwca 2012 roku.


Piątek 9 marzec 2012

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach w zakresie zarządzania projektami oraz wykorzystania dedykowanej aplikacji informatycznej

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach w zakresie zarządzania projektami oraz wykorzystania dedykowanej aplikacji informatycznej


Środa 29 luty 2012

Ogłoszenie Kierownika Projektu o naborze na szkolenia w zakresie zarządzania projektami oraz wykorzystania dedykowanej aplikacji informatycznej

Ogłoszenie Kierownika Projektu o naborze (pdf, 1.13 MB)

Regulamin uczestnictwa (pdf, 3.79 MB)


Wtorek 17 Styczeń 2012

Szkolenia z zarządzania strategicznego

Zakończył się cykl szkoleń z zarządzania strategicznego w ramach projektu „Nowotarski – nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo”, które odbywały się w dniach: 5-6 grudnia 2011 roku oraz 4 -5 i 11- 12 stycznia 2012 roku. W szkoleniach uczestniczyli pracownicy Starostwa. Spotkania miały na celu poprawę jakości usług świadczonych przez Starostwo Nowotarskie poprzez usprawnienie procesu zarządzania strategicznego.

Podczas szkoleń zostały poruszone następujące zagadnienia:

1) Wykład: Zarządzanie strategiczne
- Istota zarządzania strategicznego,
- Prawne aspekty planowania strategicznego,
- Dokumenty strategiczne – podejście systemowe,
- Programowanie rozwoju w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu.

2) Warsztaty: Określenie odpowiedzialności i procedura monitoringu strategicznego
- Monitoring strategiczny – odpowiedzialność za cele,
- Przegląd drzewa celów,
- Definiowanie odpowiedzialności za cele,
- Monitoring strategiczny – pomiar efektów,
- Przygotowanie procedury pomiarów efektów.

Czwartek 8 Grudzień 2011

Zmiana terminów szkoleń z zakresu zarządzania strategicznego

Zmiana terminów szkoleń z zakresu zarządzania strategicznego (pdf, 346.97 KB)

Czwartek 2 Grudzień 2011

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach strategicznych

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach strategicznych

Poniedziałek 28 Listopad 2011

Ogłoszenie Kierownika Projektu o naborze na szkolenia z zarządzania strategicznego.

Poniedziałek 17 Październik 2011

W dniu 11.10.2011 r. odbyło się spotkanie naczelników i kierowników komórek merytorycznych Starostwa, na którym omówiono kolejne etapy realizacji projektu. Zaproponowany został harmonogram mający na celu wdrożenie w Starostwie metody zarządzania przez cele (ZPC). Służyć ona będzie realizacji zadań związanych z kontrolą zarządczą, nałożonych m.in. na jednostki samorządowe ustawą o finansach publicznych. Główną intencją jest to, aby stworzyć mechanizm pomiaru efektów uzyskiwanych na każdym obszarze działalności urzędu od poziomu strategicznego po operacyjny.

Proponowany harmonogram prac nad wdrożeniem metody ZPC:
 1. 11-17.10.2011 - przygotowanie roboczej listy celów w oparciu o zweryfikowaną listę procesów
 2. 17.10.2011 - odesłanie zweryfikowanej "Listy procesów w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu" na adres skarbnik.projekt@nowotarski.pl
 3. 19 - 20.10.2011 - warsztaty "Drzewo celów w oparciu o Balanced Scorecard"
 4. 20-30.11.2011 - dopracowanie celów i ich mierników
 5. II połowa listopada - I połowa grudnia - warsztaty strategiczne - system monitorowania celów
 6. II połowa grudnia - dopracowanie systemu monitorowania celów
 7. 01.01.2011 - wdrożenie metody ZPC na poziomie strategicznym i operacyjnym

Środa 12 Październik 2011

Zakończył się 1 etap realizacji zadania nr1 Wdrożenie Systemu Zarządzania Projektami w Starostwie Nowotarskim. W wyniku prac prowadzonych od czerwca do września, powstał dokument "Ocena orientacji zadaniowej i projektowej Samorządu". W ramach realizacji tego etapu:
 • przeprowadzono analizę struktury organizacyjnej, systemu obiegu dokumentów oraz planowania działalności w ujęciu strategicznym i wykonawczym Powiatu Nowotarskiego
 • przeprowadzono ankietyzację wszystkich pracowników w zakresie orientacji projektowej poszczególnych stanowisk
 • dokonano szczegółowej diagnozy zadań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne starostwa pod kątem ich typu (proces/projekt) oraz osadzenia w strategii
 • wskazano obszary w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym, w których należy przeprowadzić usprawnienia
 • stworzono model oceny dojrzałości projektowej jednostki samorządu terytorialnego uwzględniający metodologię zarządzania oraz specyfikę funkcjonowania polskich jednostek administracji publicznej zarówno w wymiarze prawnym, jak i organizacyjnym
 • przygotowano szczegółowe rekomendacje zmian w sposobie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, mających na celu dostosowanie jego funkcjonowania do modelu doskonałości projektowej oraz wdrożenie pożądanego kształtu systemu zarządzania projektami obejmującego kompleksową metodykę zarządzania zadaniami Urzędu przez projekty
 • opracowano rekomendowany zakres szkoleń z zarządzania strategicznego

Poniedziałek 22 Sierpnia 2011

Trwają prace nad dokumentem "Ocena orientacji zadaniowej i projektowej samorządu". Zakończony został etap wypełniania przez pracowników starostwa ankiet analitycznych, przygotowanych w ramach prowadzonego badania: Identyfikacja procesów w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu. Ankieta służy do identyfikacji procesów realizowanych w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu. Dzięki dostarczonym przez pracowników informacjom możliwa będzie analiza efektywności tych procesów oraz dostosowanie organizacyjne Urzędu do wymagań stawianych zarówno przez system prawny, jak i rosnące wyzwania w zakresie zarządzania administracją publiczną.

W pierwszych dniach lipca rozpoczęły się prace eksperckie w ramach wdrożenia systemu zarządzania strategicznego i projektami w Starostwie Nowotarskim. Po zakończeniu procedury przetargowej, w dniu 27.06.2011 r. podpisano umowę z konsorcjum firm: Universe-IBS sp. z o.o. i Krakfin spółka cywilna na wykonanie usługi pn. Opracowanie koncepcji i wdrożenie metodyki zarządzania projektowego w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu wraz ze wsparciem narzędziowym.

Dnia 08 czerwca 2011 r. odbyło się spotkanie informacyjne z pracownikami Starostwa dotyczące projektu. Przedstawione zostały główne założenia projektu: planowane działania, harmonogram i zakładane do osiągnięcia cele. Dla urzędników Starostwa Nowotarskiego rozpoczyna się okres wzmożonej pracy; przez następne 18 miesięcy, obok prowadzonych na bieżąco spraw merytorycznych, uczestniczyć będą w zaplanowanych badaniach struktury organizacyjnej, szkoleniach i wdrożeniach nowych rozwiązań.

Dnia 23 maja 2011 r. Podpisana została umowa nr UDA-POKL.05.02.01-00-058/10-00 o dofinansowanie projektu "Nowotarski - nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo". Umowa została podpisana z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji na kwotę dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w łącznej wysokości 506 025 zł, co stanowi 86,04% wartości projektu. Wniosek aplikacyjny został złożony w lutym 2010 r. Procedura oceny i wyboru wniosku do dofinansowania trwała ponad rok, ale po koniecznych aktualizacjach harmonogramu od 1 czerwca b.r. rozpoczęła się realizacja projektu.