Projekt pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim” w latach 2017-2021 | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Projekt pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim” w latach 2017-2021

21 września 2021

Powiat Nowotarski realizuje projekt pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim” w latach 2017-2021. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej.

Główny cel projektu to wdrożenie standardów funkcjonowania cyfrowego urzędu i osiągnięcie awansu cyfrowego administracji publicznej w informacji przestrzennej poprzez udostępnienie e-usług.

 

Realizacja zadania umożliwiła uruchomienie nowych usług świadczonych za pośrednictwem Internetu (e-usług), z których mogą skorzystać mieszkańcy, inwestorzy, projektanci, geodeci, rzeczoznawcy majątkowi, komornicy, a także inne urzędy, przedsiębiorcy czy potencjalni nabywcy.

Celem działań była poprawa dostępności zasobów poprzez budowę i cyfryzację aktualnych rejestrów publicznych:

 1. ewidencji gruntów i budynków (EGiB),
 2. bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500),
 3. sieci uzbrojenia terenu (GESUT), które stanowią m.in. treść mapy zasadniczej,
 4. bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz udostępnienie ich w Internecie, w tym także przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych.

 

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

 1. Digitalizacja i poprawa jakości dokumentów analogowych zasobu geodezyjnego
  i kartograficznego poszczególnych jednostek ewidencyjnych,
 2. Modernizacja baz danych BDOT500 i GESUT oraz weryfikacja bazy EGIB dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych oraz modernizacja bazy EGIB,
 3. Uruchomienie systemu informatycznego (geoportal powiatowy) w celu świadczenia 10 e-usług geodezyjnych w ramach tworzonego powiatowego zasobu geodezyjnego,
 4. Konwersja baz EGiB do BDOT500 i GESUT,
 5. zakup niezbędnych do realizacji projektu środków trwałych i wartości niematerialnych
  i prawnych:
 • zakup sprzętu komputerowego, w tym klastra serwerów z licencjami
 • zakup niezbędnych kluczy i licencji do programów geodezyjnych
 1. prace przygotowawcze niezbędne do realizacji projektu - geodezyjne pomiary terenowe.

 

W ramach programu wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków dla
6 miejscowości powiatu nowotarskiego. Wybrano takie obręby ewidencyjne, które posiadały mapy analogowe utworzone jeszcze na bazie katastru austriackiego, posiadające dane ewidencyjne o niskiej dokładności. Utworzono również numeryczną mapę sytuacyjną dla całego powiatu, co pozwoliło na wizualizację w geoportalu np. uzbrojenia terenu. Przetworzono także
z formy papierowej do elektronicznej, poprzez skanowanie, ok. 450mb powiatowego zasobu geodezyjnego, czyli jednostkowych opracowań geodezyjnych opracowywanych przez geodetów.

Koszt całkowity projektu to ponad 12 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ponad 10 mln zł oraz ze środków Budżetu Państwa ponad 600 tys. zł. Projekt otrzymał również dotację ze środków pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości ponad 1 mln zł.