Program Współpracy Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Program Współpracy Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020

29 czerwca 2020
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2

W związku z otrzymaną informacją od Komitetu Monitorującego nr 53/2019 z dnia 10.12.2019r., w sprawie zakwalifikowania do dofinansowania projektu pn.: „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap III” Powiat Nowotarski jako partner wiodący w przedmiotowym projekcie przygotowuje niezbędna dokumentację do podpisania umowy o dofinansowanie z Ministrem Rozwoju i Finansów działającym jako Instytucja Zarządzająca Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Jednym z niezbędnych wymogów zawartych w wytycznych Instytucji Zarządzającej jest podpisanie umowy partnerskiej z partnerami projektu: Partner Projektu 1 Preszowski Kraj Samorządowy, Partner Projektu 2 Województwo Małopolskie / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. W związku z tym Przedstawiciele Powiatu Nowotarskiego wraz z w/w Partnerami projektu spotkali się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w celu podpisania umowy partnerskiej.

Swoje podpisy złożyli: Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber, Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego Bogusław Waksmundzki oraz reprezentanci Słowacji: Dyrektor Preszowskiego Zarządu Dróg ing. Marcel Horváth. Porozumienie podpisała również Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Marta Maj. Przy podpisaniu dokumentu obecny był także Urzędujący Członek Zarządu Karol Skrzypiec oraz Skarbnik Powiatu Joanna Gronkowska.

Powiat Nowotarski w ramach realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap III” wykona rozbudowę drogi powiatowej nr 1638K Krośnica - Sromowce Niżne w miejscowości Krośnica w kilometrażu 0+415 – 1+695 (Gmina Krościenko n/D), o długości ok 1,2 km. Roboty budowlane obejmować będą modernizację nawierzchni i poszerzenie jezdni do szerokości 6 m, wykonanie chodnika o szerokości 2 m, wykonanie elementów drogi (pobocza, zatoki autobusowej, rowów, kanalizacji deszczowej oraz przepustów), wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji przez Partnera Projektu 1:

Po stronie słowackiej zaplanowano modernizację nawierzchnię w ciągu drogi II / 543 Hniezdne - Spiska Stara Wieś na odcinku pomiędzy obszarami gmin Hniezdne – Kamienka w kilometrażu 0,000 – 3,686. Całkowita długość odcinka wynosi ok. 3,6 km. Celem przebudowy jest poprawa niezadowalającego stanu konstrukcji technicznej drogi i systemu odwadniania dróg oraz przedłużenie żywotności danych obiektów budowlanych. Wspomniane cele przebudowy zostaną osiągnięte poprzez wymianę ścieralnej warstwy asfaltu, dostosowanie szerokości drogi do kategorii C7,5/50 i poprawę widoczności na drodze. Przebudowa obejmuje również renowację i dostosowanie urządzeń odwadniających poprzez oczyszczenie rowów, utworzenie urządzeń spowalniających prędkość wody w miejscach o dużych wzdłużnych nachyleniach rowów.

Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji przez Partnera Projektu 2:

Po stronie Województwa małopolskiego zaplanowano modernizację drogi 969 Nowy Targ- Stary Sącz na odcinku o długości ok. 1,52 km w miejscowości Krośnica w kilometrażu 1+380 - 2+900 (Gmina Krościenko n/D). Prace polegać będzie na wykonaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni, frezowaniu istniejącej nawierzchni, wzmocnieniu krawędzi jezdni, wykonaniu warstw podbudowy jezdni oraz warstwy ścieralnej, czyszczeniu rowów przydrożnych, a także remoncie zatok autobusowych. Roboty prowadzone będą wyłącznie w granicy pasa drogi wojewódzkiej. W granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej zostanie przeprowadzony remont dróg gminnych oraz zjazdów do posesji, demontaż starych barier drogowych.

Cel główny projektu:

Poprawa stanu komunikacji, transgranicznej mobilności oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego na polsko-słowackim obszarze transgranicznym, łącznie z ułatwieniem dostępu do obszaru transgranicznego w celu połączenia z siecią TEN-T po stronie słowackiej z autostradą D1, zaś po stornie polskie z drogą krajową nr 7, co przyczyni się do wzmocnienia współpracy transgranicznej.

Okres realizacji Projektu: 01.01.2020-31.12.2021

 

,,Program Współpracy Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 ” nr Projektu : PLSK.02.01.00-12-0201/19

Tytuł projektu: „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap III”

Umowa o dofinansowanie: PLSK.02.01.00-12-0201/19-00 z dnia 19.06.2020 - zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego nr 53/2019 z dnia 10.12.2019 r.

Partnerami Projektu są:

Partner Wiodący / Vedúci Partner – Powiat Nowotarski / Okres Nowy Targ -https://www.nowotarski.pl/ , www.pzd.nowotarski.pl

Partner Projektu 1/ Projektový partner 1 – Preszowski Kraj Samorządowy / Prešovský samosprávny kraj - www.sucpsk.sk

Partner Projektu 2/ Projektový partner 2 - Województwo Małopolskie / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie / Malopoľské Vojvodstvo / Správa Vojvodských Ciest v Krakove -zdw.krakow.pl

Wartość projektu / Suma projektu: 2 735 184,41 Euro

Wartość dofinansowania: 2 131 328,42 € (85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Wartość kosztów kwalifikowanych: 2 507 445,27 €

PW- Powiat Nowotarski

805 132,29  €

P1- Preszowski Kraj Samorządowy

819 960,00  €

P2- Województwo Małopolskie/ ZDW

882 352,94  

 

Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji przez Partnera Wiodącego:

Powiat Nowotarski w ramach realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap III”  wykonana zostanie rozbudowa drogi powiatowej nr 1638K Krośnica - Sromowce Niżne w miejscowości Krośnica i Hałuszowa w kilometrażu 0+415 -3+400 z wyłączeniem jezdni na odcinku w km 1+802 do 2+302 (Gmina Krościenko n/D i Czorsztyn), na odcinku o łącznej długości 2+488 km. Roboty budowlane obejmować będą wykonanie modernizacji nawierzchni i poszerzenie jezdni do 6 m , wykonanie chodnika o szerokości 2 m, wykonanie elementów drogi (rowy, odwodnienie drogi, kanalizacja deszczowa, pobocza, zatoki autobusowe oraz budowa przepustów) oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Do w/w robót budowlanych zlecony zostanie na podstawie postępowania przetargowego nadzór inwestorski. Modernizowane odcinki dróg po obu stronach granicy posiadają porównywalne parametry techniczne i mogą być wykorzystywane przez podobne kategorie pojazdów.

Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji przez Partnera Projektu 1:

Po stronie słowackiej zaplanowano modernizację nawierzchnię w ciągu drogi II / 543 Hniezdne - Spiska Stara Wieś na odcinku pomiędzy obszarami gmin Hniezdne – Kamienka w kilometrażu 0,000 – 3,686. Całkowita długość odcinka wynosi ok. 3,6 km. Celem przebudowy jest poprawa niezadowalającego stanu konstrukcji technicznej drogi i systemu odwadniania dróg oraz przedłużenie żywotności danych obiektów budowlanych. Wspomniane cele przebudowy zostaną osiągnięte poprzez wymianę ścieralnej warstwy asfaltu, dostosowanie szerokości drogi do kategorii C7,5/50 i poprawę widoczności na drodze. Przebudowa obejmuje również renowację i dostosowanie urządzeń odwadniających poprzez oczyszczenie rowów, utworzenie urządzeń spowalniających prędkość wody w miejscach o dużych wzdłużnych nachyleniach rowów.

Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji przez Partnera Projektu 2:

 Po stronie Województwa Małopolskiego zaplanowano remont drogi wojewódzkiej nr 969 Nowy Targ- Stary Sącz odc. 080 w miejscowości Krośnica i Grywałd (gmina Krościenko n/D) w kilometrażu 0+800 - 2+900 . Droga została zaprojektowana do parametrów drogi klasy G (droga główna) o nośności 115 kN/oś, na odcinku o długości 2,10 km. Modernizacja polegać będzie na wymianie nawierzchni bitumicznej wraz z warstwami podbudowy, remontu istniejących zatok autobusowych oraz wzmocnieniu krawędzi jezdni. W granicach pasa drogowego zostanie przeprowadzony remont dróg gminnych oraz zjazdów do posesji, zainstalowane zostaną nowe bariery drogowe. Prace obejmują również czyszczenie przydrożnych rowów, polegające na odmuleniu dna rowów. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji zostaną wykonane z zastosowaniem najlepszej dostępnej technologii oraz jak najmniej uciążliwej dla otaczającego środowiska.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa stanu komunikacji, transgranicznej mobilności oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego na polsko-słowackim obszarze transgranicznym, łącznie z ułatwieniem dostępu do obszaru transgranicznego w celu połączenia z siecią TEN-T po stronie słowackiej z autostradą D1, zaś po stornie polskiej z drogą krajową nr 7, co przyczyni się do wzmocnienia współpracy transgranicznej. Główny cel projektu jest zgodny z Osią Priorytetową 2. Zrównoważony transport transgraniczny.

Okres realizacji Projektu:

Rozpoczęcie Projektu: 01.01.2020

Zakończenie Projektu: 31.12.2021

 

,,Program Współpracy Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 ” nr Projektu : PLSK.02.01.00-12-0201/19

Tytuł projektu: „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap III”

Umowa o dofinansowanie: PLSK.02.01.00-12-0201/19-00 z dnia 19.06.2020 - zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego nr 53/2019 z dnia 10.12.2019 r.

Partnerami Projektu są:

Partner Wiodący / Vedúci Partner – Powiat Nowotarski / Okres Nowy Targ -https://www.nowotarski.pl/ , www.pzd.nowotarski.pl

Partner Projektu 1/ Projektový partner 1 – Preszowski Kraj Samorządowy / Prešovský samosprávny kraj - www.sucpsk.sk

Partner Projektu 2/ Projektový partner 2 - Województwo Małopolskie / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie / Malopoľské Vojvodstvo / Správa Vojvodských Ciest v Krakove -zdw.krakow.pl

Wartość projektu / Suma projektu: 3 664 105,47 €€

Wartość dofinansowania: 3 043 191,94 € (85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Wartość kosztów kwalifikowanych: 3 580 225,92 €

PW- Powiat Nowotarski

984 208,96 €

P1- Preszowski Kraj Samorządowy

1 180 612,86 €

P2- Województwo Małopolskie/ ZDW

1 415 404,10 €

 

Zakres rzeczowy zrealizowany przez Partnera Wiodącego:

Powiat Nowotarski w ramach realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap III” wykonał rozbudowę drogi powiatowej nr 1638K Krośnica - Sromowce Niżne w miejscowości Krośnica Hałuszowa i Sromowce Wyżne w kilometrażu 0+415 -4+604 z wyłączeniem jezdni na odcinku w km 1+802 do 2+302 oraz w km 3+400-4+120 (Gmina Krościenko n/D i Czorsztyn), na odcinku o łącznej długości 2+972 km. Roboty budowlane obejmowały wykonanie modernizacji nawierzchni i poszerzenie jezdni do 6 m , wykonanie chodnika o szerokości 2 m, wykonanie elementów drogi (rowy, odwodnienie drogi, kanalizacja deszczowa, pobocza, zatoki autobusowe oraz budowa przepustów) oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Modernizowane odcinki dróg po obu stronach granicy posiadają porównywalne parametry techniczne i mogą być wykorzystywane przez podobne kategorie pojazdów.

Zakres rzeczowy zrealizowany przez Partnera Słowackiego:

Po stronie słowackiej wykonano modernizację drogi II/543 Hniezdne - Spiska Stara Wieś pomiędzy obszarami gmin Hniezdne – Kamienka w kilometrażu 0,000 – 3,686. Celem proponowanej przebudowy drogi było usunięcie niezadowalającego stanu technicznego drogi oraz systemu odwodnienia drogi. Celem wykonania przebudowy było zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, zwiększenie komfortu ruchu użytkowników dróg, przedłużenie żywotności danych obiektów budowlanych. Wspomniane cele przebudowy osiągnięto poprzez, wymianę warstwy ścieralnej asfaltu, dostosowując szerokość drogi do kategorii C7,5/50 i poprawiając widoczność na drodze. Przebudowa obejmowała również renowację i dostosowanie urządzeń odwadniających poprzez oczyszczenie rowów, utworzenie urządzeń spowalniających prędkość wody w miejscach o dużych wzdłużnych nachyleniach rowów.

Zakres rzeczowy zrealizowany przez Województwo Małopolskie/ZDW:

   

Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach projektu zrealizował roboty budowlane polegające na remoncie drogi wojewódzkiej nr 969 Nowy Targ- Stary Sącz w miejscowości Krośnica i Grywałd (gmina Krościenko n/D) w kilometrażu odc. 075 km 11+560 - 080 km 2+900 . Droga została zaprojektowana i wykonana do parametrów drogi klasy G (droga główna) o nośności 115 kN/oś, na odcinku o długości 3,199 km. Modernizacja drogi polegała na wymianie nawierzchni bitumicznej wraz z warstwami podbudowy, remoncie istniejących zatok autobusowych oraz wzmocnieniu krawędzi jezdni. W granicach pasa drogowego został przeprowadzony remont dróg gminnych oraz zjazdów do posesji, zainstalowano nowe bariery drogowe. Prace obejmowały również czyszczenie przydrożnych rowów, polegające na odmuleniu dna rowów. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji zostały wykonane z zastosowaniem najlepszej dostępnej technologii oraz jak najmniej uciążliwej dla otaczającego środowiska.

Wskaźnik produktu projektu:

Wskaźnik produktu został osiągnięty w 100%.

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg 10,017 km :

PW- Powiat Nowotarski odcinek o długości 2,972 km

P1- Preszowski Kraj Samorządowy odcinek o długości 3,686 km

P2- Województwo Małopolskie/ ZDW odcinek o długości 3,359 km

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa stanu komunikacji, transgranicznej mobilności oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego na polsko-słowackim obszarze transgranicznym, łącznie z ułatwieniem dostępu do obszaru transgranicznego w celu połączenia z siecią TEN-T po stronie słowackiej z autostradą D1, zaś po stornie polskiej z drogą krajową nr 7, co przyczyni się do wzmocnienia współpracy transgranicznej. Główny cel projektu jest zgodny z Osią Priorytetową 2. Zrównoważony transport transgraniczny.

Okres realizacji Projektu:

Rozpoczęcie Projektu: 01.01.2020

Zakończenie Projektu: 31.12.2022

 

REZULTAT PROJEKTU: Intensywność ruchu transgranicznego

Poprawa stanu komunikacji, transgranicznej mobilności oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego na polsko-słowackim obszarze transgranicznym, łącznie z ułatwieniem dostępu do obszaru transgranicznego w celu połączenia z siecią TEN-T po stronie słowackiej z autostradą D1, zaś po stornie polskie z drogą krajową nr 7, co przyczyni się do wzmocnienia współpracy transgranicznej.