Usprawnienie transportu drogowego na obszarach kluczowych dla rozwoju społ. gosp. obejmujące modernizacje odcinków DP Powiatu Nowotarskiego - ETAP II | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Usprawnienie transportu drogowego na obszarach kluczowych dla rozwoju społ. gosp. obejmujące modernizacje odcinków DP Powiatu Nowotarskiego - ETAP II

18 grudnia 2015
Zdjęcie 1

Projekt nr MRPO.04.01.03-12-009/16 pn. „Usprawnienie transportu drogowego na obszarach kluczowych dla rozwoju społ. gosp. obejmujące modernizacje odcinków DP Powiatu Nowotarskiego - ETAP II” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt obejmował rozbudowę drogi powiatowej nr 1644K Łopuszna – Dursztyn w miejscowości Dursztyn. Roboty budowlane obejmowały wykonanie chodnika, poszerzenie jezdni drogi przy chodniku wraz z wymaganymi poszerzeniami na łukach, przebudowę skarp, wykopów, nasypów drogowych i zjazdów, przebudowę i budowę urządzeń odwadniających i odprowadzających wodę oraz wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Projekt nr MRPO.04.01.03-12-009/16 pn. „Usprawnienie transportu drogowego na obszarach kluczowych dla rozwoju społ. gosp. obejmujące modernizacje odcinków DP Powiatu Nowotarskiego - ETAP II” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat C: Drogi powiatowe Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w grudniu 2014 r. i zakończyła się grudniu 2015 r. Jego całkowity koszt wyniósł 657 065,58, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 220 000,00 zł.