Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu w obszarach ogólnych: chemia i fizyka | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu w obszarach ogólnych: chemia i fizyka

31 sierpnia 2016

Wartość całkowita projektu: 24 646,08 zł

Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej- Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna: 20 949,16 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa:
2 464,42 zł.

CEL PROJEKTU:

 • podniesienie u uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu kompetencji kluczowych z fizyki i chemii, wzrost zainteresowania tymi obszarami, dostrzeżenie korelacji tych obszarów z dziedzinami zawodowymi reprezentowanymi przez uczestników, podniesienie poziomu kształcenia oraz poprawa wyników egzaminu maturalnego z fizyki i chemii po zakończeniu projektu.

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

 • Prowadzenie zajęć on-line z fizyki - dodatkowe zajęcia dla grupy 20 uczniów prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych, mające na celu zainteresowanie szerszego grona tematyką z zakresu fizyki, a także pogłębienie ich wiedzy oraz podniesienie kompetencji w tym obszarze. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich / doktorantów z uczelni wyższych za pomocą wideokonferencji w czasie rzeczywistym z możliwością aktywnego włączenia się uczestnika w dowolnej chwili trwania zajęć,
 • Prowadzenie zajęć on-line z chemii - dodatkowe zajęcia dla grupy 20 uczniów prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych, mające na celu zainteresowanie szerszego grona tematyką z zakresu chemii, a także pogłębienie ich wiedzy oraz podniesienie kompetencji w tym obszarze. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich / doktorantów z uczelni wyższych za pomocą wideokonferencji w czasie rzeczywistym z możliwością aktywnego włączenia się uczestnika w dowolnej chwili trwania zajęć,
 • Prowadzenie zajęć z chemii w ramach koła naukowego - dodatkowe zajęcia dla grupy 8 uczniów mające na celu przybliżenie oraz zgłębienie wybranych zagadnień z obszaru chemia w indywidualnym toku. Zajęcia prowadzone w szkole przez nauczyciela o odpowiednich kwalifikacjach z obszaru chemia, z możliwością konsultacji z nauczycielem akademickim / doktorantem,
 • Prowadzenie zajęć z fizyki w ramach koła naukowego - dodatkowe zajęcia dla grupy 8 uczniów mające na celu przybliżenie oraz zgłębienie wybranych zagadnień z obszaru fizyka w indywidualnym toku. Zajęcia prowadzone w szkole przez nauczyciela o odpowiednich kwalifikacjach z obszaru fizyka, z możliwością konsultacji z nauczycielem akademickim / doktorantem.
 • Promocja i zarządzanie projektem.

REZULTATY:

 • Po zakończeniu realizacji przedmiotowego projektu 30 uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu nabędzie kompetencje kluczowe,
 • W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 15 uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu podniesie wiedzę i umiejętności z obszaru chemia,
 • W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 15 uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu podniesie wiedzę i umiejętności z obszaru fizyka.

OKRES REALIZACJI:

 • 01.09.2016 r. -30.06.2017 r.

STAN REALIZACJI:

 • 27.06.2016 r. - podpisano umowę o dofinansowanie przedmiotowego projektu (Umowa nr: RPMP.10.01.04-12-0007/16-00)
 • Od października 2016 roku prowadzone są zajęcia w ramach wszystkich planowanych form wsparcia.