Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w obszarze kształcenia ogólnego biologia | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w obszarze kształcenia ogólnego biologia

5 lutego 2018
Zdjęcie 1

Wartość całkowita projektu: 15 091,00 PLN

Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej- Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 12 827,35 PLN

Dotacja celowa z budżetu państwa: 1 509,09 PLN

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kształcenia uczniów w obszarze biologia wykorzystując interaktywną współpracę pomiędzy Zespołem Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, a uczelniami na terenie województwa małopolskiego. Projekt będzie realizowany z wykorzystaniem nowoczesnych technologii multimedialnych on-line w procesie nauczania oraz przez wspólną organizację kół naukowych w obszarze biologia.

Rezultatem projektu będzie wzrost kompetencji w obszarze biologia, wzrost zainteresowania tym obszarem, podniesienie poziomu kształcenia, zwiększenie szans uczniów w dalszym kształceniu na uczelni wyższej, zwiększenie dostępności uczniów obszarów wiejskich do środowiska akademickiego.

Realizowane będą zajęcia dodatkowe wykraczające poza podstawę programową, mające na celu przybliżenie oraz zgłębienie zagadnień z obszaru biologia, a także ułatwienie w przyszłości kontaktu z uczelniami wyższymi i kontynuowanie nauki.

 

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

· Prowadzenie zajęć on-line z biologii

· Prowadzenie zajęć z biologii w ramach koła naukowego

REZULTATY:

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu:

· 15 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu.

OKRES REALIZACJI:

· 01.09.2017 – 29.06.2018r.