Rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu w obszarach ogólnych: matematyka i geografia. | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu w obszarach ogólnych: matematyka i geografia.

5 września 2017

Wartość całkowita projektu: 70 406,87 PLN

Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej- Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Dofinansowanie projektu z UE: 62 995,62 PLN

Dotacja celowa z budżetu państwa: 7 411,25 PLN

CEL PROJEKTU:

· Celem głównym projektu jest rozwinięcie u uczniów szkoły kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie matematyki i geografii, a także poprawa zdawalności egzaminu maturalnego z tych przedmiotów oraz rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacji (TIK), przede wszystkim w zakresie nauczania matematyki i geografii.

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

· Stworzenie odpowiedniej bazy dydaktycznej do prowadzenia zajęć z matematyki i geografii z wykorzystaniem sprzętu TIK

· Organizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniów klas I

· Organizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniów klas II

· Organizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniów klas III

· Organizacja dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego z matematyki z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniów klas IV

· Organizacja dodatkowych zajęć koła naukowego z matematyki

· Organizacja dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego z geografii z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniów klas IV

· Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi TIK

REZULTATY:

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu:

· 42 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu,

· 14 nauczycieli uzyska kwalifikacje i nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu,

· Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu zostanie wyposażony w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych- pracowanie przedmiotowe zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny.

OKRES REALIZACJI:

· 04.09.2017 – 28.06.2019r.

STAN REALIZACJI:

· 26.06.2017 r. - podpisano umowę o dofinansowanie przedmiotowego projektu (Umowa nr: RPMP.10.01.03-12-0318/16-00)

· 09.2017 r. – rekrutacja uczestników do projektu.