Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim

22 stycznia 2018
Zdjęcie 1

Wartość całkowita projektu: 1 890 865,20 zł

Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej- Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2  Kształcenie zawodowe uczniów- SPR: 1 701 778,68 zł.

 

CEL PROJEKTU:

 • wsparcie i unowocześnienie procesu kształcenia zawodowego oraz zwiększenie szans na zatrudnienie, zarówno na lokalnym i regionalnym rynku pracy jak i obszarze całej UE, uczniów kształcących się w branży turystyczno-gastronomicznej,  w szczególności poprzez poprawę jakości bazy dydaktycznej oraz rozszerzenie i dostosowanie oferty placówek kształcenia zawodowego do potrzeb rynków pracy, a także podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej.  

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

 • Tworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez doposażenie pracowni
 • Rozwój kompetencji zawodowych kadry
 • Organizacja staży u pracodawców
 • Organizacja kursów zawodowych- w ramach przedmiotowego projektu zostaną zrealizowane następujące kursy:
 1. Kurs zlecony- Prawo jazdy kat. B,
 2. Kurs zlecony- Animator czasu wolnego,
 3. Kurs zlecony- barmański,
 4. Kurs zlecony- florystyczny,
 5. Kurs- baristy,
 6. Kurs- Kuchnie Świata,
 7. Kurs- carvingu,
 8. Kurs- Język angielski branżowy,
 9. Kurs- kelnerski,
 10. Kurs- Systemy informatyczne w turystyce i hotelarstwie,
 11. Kurs- PHP zaawansowany,
 12. Kurs- Bezpieczeństwo systemów komputerowych,
 13. Kurs- C# i Java,
 14. Kurs zlecony- barmański,
 15. Kurs zlecony- operatora wózków jezdniowych,
 16. Kurs zlecony- operatora koparko-ładowarki,
 17. Kurs zlecony- spawacza,
 18. Kurs- kuchni regionalnej,
 19. Kurs- obsługi recepcji,
 20. Kurs- dekoracji cukierniczych,
 21. Kurs- Savoir-vivre
 22. Kurs- negocjacji w handlu,
 23. Kurs- małej księgowości,
 24. Kurs- obsługi kas fiskalnych,
 25. Kurs- systemów operacyjnych i podstaw projektowania mikrokontrolerów,
 26. Kurs- podstaw elektroniki i elektrotechniki,
 27. Kurs- tworzenia stron internetowych.

 

 • Organizacja dodatkowych form wsparcia zawodowego,
 1. Wizyta zawodoznawcza w przedsiębiorstwach dla uczniów zawodów technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz,
 2. Wizyta zawodoznawcza dla uczniów zawodów technik handlowiec oraz technik sprzedawca.

 

 • Wsparcie skierowane do uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolono-Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu.

 

REZULTATY:

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu:

 • 560 uczniów będzie miało możliwość uczestniczenia w pozaszkolnych formach kształcenia,
 • 136 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego będzie uczestniczyło w stażach i praktykach u pracodawców, po przepracowaniu 150 godzin uczeń będzie mógł ubiegać się o wypłatę stypendium stażowego w kwocie 1500 zł
 • 19 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu zostanie objętych wsparciem w postaci studiów podyplomowych oraz specjalistycznych kursów i szkoleń zakończonych uzyskaniem odpowiedniego certyfikatu, dyplomu lub zaświadczenia potwierdzającego nabycie odpowiednich kompetencji,
 • 191 uczniów uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia na podstawie certyfikatu/ dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacji wydanym przez Instytucję uprawnioną do weryfikacji wiedzy i umiejętności,
 • 3 szkoły zostaną doposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu ( Zespół Szkół i Placówek w Krościenku n/Dunajcem, Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Nowym Targu),
 • zostanie objęty wsparciem 1 podmiot realizujący zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego (Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół i Placówek w Krościenku n/Dunajcem).

OKRES REALIZACJI:

 • 03.04.2017 - 31.12.2021 r.