Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej w powiecie nowotarskim | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej w powiecie nowotarskim

22 stycznia 2018
Zdjęcie 1

Wartość całkowita projektu: 1 574 881,20 zł

Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej- Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2  Kształcenie zawodowe uczniów- SPR: 1 417 393,08 zł

CEL PROJEKTU:

 • wsparcie i unowocześnienie procesu kształcenia zawodowego oraz zwiększenie szans na zatrudnienie, zarówno na lokalnym i regionalnym rynku pracy jak i obszarze całej UE, uczniów kształcących się w branży wiodącej mechanicznej i górniczo-hutniczej oraz branży uzupełniającej budowlanej, w szczególności poprzez poprawę jakości bazy dydaktycznej oraz rozszerzenie i dostosowanie oferty placówek kształcenia zawodowego do potrzeb rynków pracy, a także podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej.  

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

 • Tworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez doposażenie pracowni
 • Rozwój kompetencji zawodowych kadry
 • Organizacja staży u pracodawców
 • Organizacja kursów zawodowych- w ramach przedmiotowego projektu zostaną zrealizowane następujące kursy:
 1. Kurs zlecony- spawacza MAG-135,
 2. Kurs zlecony- koparko-ładowarki klasa III,
 3. Kurs- diagnostyki pojazdowej,
 4. Kurs- obrabiarek sterowanych numerycznie,
 5. Kurs- Autocad,
 6. Kurs- obsługi programu geodezyjnego C-GEO 1,
 7. Kurs- Archicad,

REZULTATY:

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu:

 • 400 uczniów będzie miało możliwość uczestniczenia w pozaszkolnych formach kształcenia,
 • 165 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego będzie uczestniczyło w stażach i praktykach                         u pracodawców, po przepracowaniu 150 godzin stażu/praktyki będzie mógł ubiegać się o wypłatę stypendium stażowego w kwocie 1500 zł,
 • 15 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu zostanie objętych wsparciem w postaci studiów podyplomowych oraz specjalistycznych kursów i szkoleń zakończonych uzyskaniem odpowiedniego certyfikatu, dyplomu lub zaświadczenia potwierdzającego nabycie odpowiednich kompetencji,
 • 100 uczniów uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia na podstawie certyfikatu/ dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacji wydanym przez Instytucję uprawnioną do weryfikacji wiedzy i umiejętności,
 • 1 szkoła zostanie doposażona w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu ( Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targ),
 • zostanie objęty wsparciem 1 podmiot realizujący zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego (Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu).

OKRES REALIZACJI:

 • 03.04.2017 - 31.12.2021 r.