Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka - Skawa - Naprawa w miejscowości Skawa - etap II aktualizacja informacji | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka - Skawa - Naprawa w miejscowości Skawa - etap II aktualizacja informacji

21 lipca 2021

 

Tytuł projektu: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka - Skawa - Naprawa w miejscowości Skawa - etap II

Cel projektu:

Projekt miał na celu modernizację infrastruktury drogowej, tworzenie nowoczesnego systemu transportowego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz wzmocnienie regionalnej sieci drogowej, co znacząco wpłynie na ożywienie społeczno-gospodarcze.

Celem bezpośrednim było skrócenie czasu dojazdu pomiędzy poszczególnymi częściami Powiatu a ośrodkami społeczno-gospodarczymi oraz pomiędzy tymi ośrodkami, z którymi bezpośrednio lub pośrednio łączy się droga powiatowa nr 1668K. W ramach danego działania brak jest obowiązkowych do wykazania wskaźników rezultatu.

Długofalowe, społeczno-gospodarcze oddziaływanie projektu:

zapewnienie sprawnego systemu transportowego

zapewnienie dostępności komunikacyjnej do ośrodków społeczno- gospodarczych i stref inwestycyjnych

zwiększenie bezpieczeństwa podróżowania

rozwój przedsiębiorczości, co wiąże się z nowymi dochodami ludności i powstaniem nowych miejsc pracy

wzrost konkurencyjności

wzrost płynności ruchu

usprawnienie podróżowania.

 

Zaproponowane rozwiązania techniczne w pełni zaspokajają potrzeby oraz przyczynią się do wyeliminowania problemów. Modernizacja dróg poprawi przepustowość ciągów drogowych, co bezpośrednio wpłynie na bezpieczeństwo oraz ograniczy negatywny wpływ na środowisko naturalnego. Inwestycja wpłynie także na poprawę dostępności komunikacyjnej poprzez eliminację z sieci drogowej elementów, które potencjalnie mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego oraz powodować utrudnienia w ruchu lub całkowite zamknięcie odcinków dróg, dzięki czemu nastąpi dostosowanie do potrzeb aktywnego i przedsiębiorczego społeczeństwa. Realizacja inwestycji będzie odbywać się z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju. Ograniczenia związane z dostępnością komunikacyjną mają bezpośredni wpływ na życie mieszkańców, dlatego też realizacja projektu wpłynie na wzrost dostępności a zwłaszcza obszarów peryferyjnych. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na równość szans obszarów wiejskich, gdyż dobra infrastruktura komunikacyjna otwiera obszar dla rozwoju turystyki i przedsiębiorczości, dając nowe źródła dochodów ludności wiejskiej, nowe możliwości inwestycyjne oraz nowe miejsca pracy, a działając na korzyść rozwoju społeczno-gospodarczego wsi, przeciwdziała marginalizacji obszarów wiejskich. Ponadto rozwój infrastruktury transportowej sprzyja konkurencyjności gospodarczej i spójności przestrzennej regionu, ułatwiając dostęp zarówno do Nowego Targu, Rabki-Zdrój jak i Krakowa.

Wykonany zakres inwestycji:

Zakres rzeczowy obejmował rozbudowę odcinka drogi na długości 1,970 km (kilometraż: 7+690 do 9+660).

Wykonane zostały następujące roboty:

a) rozbudowa jezdni drogi powiatowej o szerokości 5,5 0 - 6,00 m

b) budowa chodnika o szerokości 2,00 m

c) przebudowa skrzyżowań

d) przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych

e) budowa zatok autobusowych

f) montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu

g) budowa kanalizacji deszczowej

h) budowa i przebudowa przepustów drogowych

i) przebudowa rowów przydrożnych

j) budowa wylotów kanalizacji deszczowej

k) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych

l) budowa korytek ściekowych

ł) budowa odwodnienia liniowego

m) wycinka drzew rosnących bezpośrednio w zasięgu robót związanych z inwestycją

W ramach odcinka od km 7+690 do km 9+660  wykonana została przebudowa i zabezpieczenie sieci urządzeń obcych.

 

Wartość projektu: 5 666 100,00 zł

Wartość dofinansowania z UE: 4 249 575,00 zł (współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020)

 

Okres realizacji:

Rozpoczęcie: 29-03-2019

Rzeczowe i finansowe zakończenie realizacji projektu: 10-06-2021

 

Wartość inwestycji: 6 872 938,65 zł

Generalnym Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK sp. z o. o