Poprawa dostępu do uzdrowiska Szczawnica przez budowę mostu na Dunajcu jako I etap porządkowania ruchu drogowego w miejscowości Krościenko n/D. | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Poprawa dostępu do uzdrowiska Szczawnica przez budowę mostu na Dunajcu jako I etap porządkowania ruchu drogowego w miejscowości Krościenko n/D.

2 stycznia 2012

Wartość całkowita inwestycji: 14 694 430,85 zł.

Przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 8 449 997,99 zł.


Projekt nr MRPO.04.01.01-12-054/08

Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

Oś Priorytetowa 4: Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego

Działanie 4.1: Rozwój infrastruktury drogowej

Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym


CEL PROJEKTU:

 • zwiększenie dostępności komunikacyjnej do obszarów aktywności turystycznej
  i uzdrowisk powiatu nowotarskiego w wyniku poprawy warunków przejezdności droga powiatową nr K1639 jako element tworzenia sprawnego i spójnego regionalnego systemu transportowego w zakresie infrastruktury drogowej, decydującego o rozwoju społeczno-gospodarczym regionu


ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

 • przebudowa istniejącego mostu oraz wzniesienie nowego;

 • budowa ścieżki rowerowej dwukierunkowej o szerokości 2,5m, prowadzącej od rynku w Krościenku poprzez istniejący przebudowany most, do ciągu pieszo-rowerowego biegnącego wzdłuż bulwarów Dunajca.


OKRES REALIZACJI:

  • 24.07.2009 r. – 22.07.2011 r.


STAN REALIZACJI:

  • 02.12.2008 r. - wybór projektu do dofinansowania (Uchwała nr 1094/08 Zarządu Województwa Małopolskiego);

  • 05.06.2009 r. - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu;

  • 17.12.2009 r. - podpisanie aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu;

  • 01.03.2010 r. - podpisanie aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu;

  • 23.03.2011 r. – podpisanie aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu;

  • 10.06.2011 r. – podpisanie aneksu nr 4 do umowy o dofinansowanie projektu;

  • w dniach 03-04.11.2011 r. została przeprowadzona kontrola przez Instytucję Zarządzającą Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2007-2013 - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Departament Funduszy Europejskich.