„Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap III” | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

„Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap III”

20 października 2021
Zdjęcie 1

,,Program Współpracy Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 ” nr Projektu : PLSK.02.01.00-12-0201/19

Tytuł projektu: „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap III”

Umowa o dofinansowanie: PLSK.02.01.00-12-0201/19-00 z dnia 19.06.2020 - zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego nr 53/2019 z dnia 10.12.2019 r.

Partnerami Projektu są:

Partner Wiodący / Vedúci Partner – Powiat Nowotarski / Okres Nowy Targ -https://www.nowotarski.pl/ , www.pzd.nowotarski.pl

Partner Projektu 1/ Projektový partner 1 – Preszowski Kraj Samorządowy / Prešovský samosprávny kraj - www.sucpsk.sk

Partner Projektu 2/ Projektový partner 2 - Województwo Małopolskie / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie / Malopoľské Vojvodstvo / Správa Vojvodských Ciest v Krakove -zdw.krakow.pl

Wartość projektu / Suma projektu: 3 629 650,09 €

Wartość dofinansowania: 2 131 328,42 € (85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Wartość kosztów kwalifikowanych: 2 507 445,23 €

PW- Powiat Nowotarski

805 132,29  €

P1- Preszowski Kraj Samorządowy

819 960,00  €

P2- Województwo Małopolskie/ ZDW

882 352,94  

Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji przez Partnera Wiodącego:

Zakres podstawowy:

Powiat Nowotarski w ramach realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap III” wykonał rozbudowę drogi powiatowej nr 1638K Krośnica - Sromowce Niżne w miejscowości Krośnica w kilometrażu 0+415 – 1+695 (Gmina Krościenko n/D), o długości ok 1,2 km. Roboty budowlane obejmowały modernizację nawierzchni i poszerzenie jezdni do szerokości 6 m, wykonanie chodnika o szerokości 2 m, wykonanie elementów drogi (pobocza, zatoki autobusowej, rowów, kanalizacji deszczowej oraz przepustów), wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Roboty zakończono w dniu 23.09.2021r.

Zakres dodatkowy: rozwiązanie systemowe

W ramach realizacji inwestycji wykonany zostanie remont drogi powiatowej nr 1638K Krośnica - Sromowce Niżne w miejscowości Krośnica i Hałuszowa w kilometrażu 1+695 – 3+400 (Gmina Krościenko n/D, Czorsztyn), na odcinku o łącznej długości 1,705 km. Roboty budowlane obejmować będą wykonanie modernizacji nawierzchni jezdni na całej szerokości w km od 1+695 do 1+802 (zmienna szerokość jezdni  od 6,2 do 6,6 m – odcinek na łuku drogi), remont nawierzchni obustronnych poboczy w kilometrażu drogi od 1+695 do km 3+400 (pobocze lewostronne i prawostronne). Przewiduje się również w ramach robót  wymianę podbudowy istniejących poboczy oraz odtworzenie poboczy z mas bitumicznych o szerokości od 0,8 do 1,0 m wraz z uzupełnieniem materiałem z frezowania za krawędzią pobocza na szer. 0,3 m oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Powołany zostanie inspektor nadzoru inwestorskiego czuwający nad poprawnym wykonaniem robót budowlanych. Modernizowane odcinki dróg po obu stronach granicy posiadają porównywalne parametry techniczne i mogą być wykorzystywane przez podobne kategorie pojazdów. Droga została zaprojektowana o parametrach drogi klasy Z KR.3 o nośności 100 kN/oś.

Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji przez Partnera Projektu 1:

Po stronie słowackiej zaplanowano modernizację nawierzchnię w ciągu drogi II / 543 Hniezdne - Spiska Stara Wieś na odcinku pomiędzy obszarami gmin Hniezdne – Kamienka w kilometrażu 0,000 – 3,686. Całkowita długość odcinka wynosi ok. 3,6 km. Celem przebudowy jest poprawa niezadowalającego stanu konstrukcji technicznej drogi i systemu odwadniania dróg oraz przedłużenie żywotności danych obiektów budowlanych. Wspomniane cele przebudowy zostaną osiągnięte poprzez wymianę ścieralnej warstwy asfaltu, dostosowanie szerokości drogi do kategorii C7,5/50 i poprawę widoczności na drodze. Przebudowa obejmuje również renowację i dostosowanie urządzeń odwadniających poprzez oczyszczenie rowów, utworzenie urządzeń spowalniających prędkość wody w miejscach o dużych wzdłużnych nachyleniach rowów.

Zakres dodatkowy: rozwiązanie systemowe

Po stronie słowackiej wprowadzono zmiany dotyczące wartości kosztów. Zmniejszono koszty niekwalifikowane a zwiększono koszty kwalifikowalne robót budowlanych.

Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji przez Partnera Projektu 2:

Po stronie Województwa małopolskiego wykonano modernizację drogi 969 Nowy Targ- Stary Sącz na odcinku o długości ok. 1,52 km w miejscowości Krośnica w kilometrażu 1+380 - 2+900 (Gmina Krościenko n/D). Prace polegały na wykonaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni, frezowaniu istniejącej nawierzchni, wzmocnieniu krawędzi jezdni, wykonaniu warstw podbudowy jezdni oraz warstwy ścieralnej, czyszczeniu rowów przydrożnych, a także remoncie zatok autobusowych. Roboty prowadzone były wyłącznie w granicy pasa drogi wojewódzkiej. W granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej zostały przeprowadzone roboty remontowe dróg gminnych oraz zjazdów do posesji, demontaż starych barier drogowych. Roboty zakończone.

Zakres dodatkowy: rozwiązanie systemowe

Po stronie Województwa małopolskiego modernizowany odcinek DW 969 stanowiący dodatkowy zakres rzeczowy (580 mb) zlokalizowany jest na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem w m. Krośnica i Grywałd.  odc. 080 km 0+800-1+380 i styka się bezpośrednio z już zrealizowanym odcinkiem tworząc jeden spójny ciąg drogowy. Droga zaprojektowana jest do parametrów drogi klasy G (droga główna) o nośności 115 kN/oś. Modernizacja odcinka polegać będzie na remoncie istniejącej nawierzchni jezdni (rozbiórka istniejącej nawierzchni poprzez jej frezowanie na głębokość 4 cm, wzmocnienie krawędzi jezdni, odtworzenie stanu pierwotnego tj. warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 9 cm oraz warstwy ścieralnej SMA8 o grubości 3 cm) oraz remoncie poboczy gruntowych lewostronnych i prawostronnych poprzez odtworzenie stanu pierwotnego i uzupełnienie materiałem z frezowania nawierzchni na istniejącą szerokość od 0,8 do 1,5 m. W granicach pasa drogowego zostanie przeprowadzony remont dróg gminnych oraz zjazdów do posesji, zainstalowane zostaną nowe bariery drogowe. Prace obejmują również czyszczenie przydrożnych rowów, polegające na odmuleniu dna rowów. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji zostaną wykonane z zastosowaniem najlepszej dostępnej technologii oraz jak najmniej uciążliwej dla otaczającego środowiska. Roboty w trakcie realizacji.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa stanu komunikacji, transgranicznej mobilności oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego na polsko-słowackim obszarze transgranicznym, łącznie z ułatwieniem dostępu do obszaru transgranicznego w celu połączenia z siecią TEN-T po stronie słowackiej z autostradą D1, zaś po stornie polskiej z drogą krajową nr 7, co przyczyni się do wzmocnienia współpracy transgranicznej. Główny cel projektu jest zgodny z Osią Priorytetową 2. Zrównoważony transport transgraniczny.

Zmiany w projekcie:

Powiat Nowotarski jako Partner Wiodący złożył w dniu 27.01.2021r.,zgodnie z pismem z WST znak: PL-SK.404.3.2019.JK/13878  z dnia 14.12.2020r., w sprawie rozwiązań systemowych w zakresie wykorzystania środków w 2. Osi dla projektu pn.: „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap III” wniosek o wprowadzenia zmian wymagających decyzji Wspólnego Sekretariatu Technicznego wraz z aktualną i kompletną dokumentacją techniczną i niezbędnymi pozwoleniami oraz załącznikami. W dniu 16.02.2021., wniosek o zmiany uzupełniono o brakujące zapisy oraz zaktualizowano dokumentację oraz załączniki. Wniosek o zmiany został zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą w dniu 14.05.2021 r. decyzją nr 17/2021 zmiany w projekcie PLSK.02.01.00-12-0201/19.

Wprowadzone zmiany miały na celu wykorzystanie oszczędności poprzetargowych na dodatkowy zakres rzeczowy projektu. Wprowadzone zmiany nie zmienią wartości całkowitej projektu jak i dofinansowania EFRR. Zmiany przyczyniły się do zwiększenia wskaźnika produktu tj.

6_wpływ zmiany na wskaźniki projektu - załącznik poniżej

Okres realizacji Projektu:

Rozpoczęcie Projektu: 01.01.2020

Zakończenie Projektu: 31.12.2021