Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej na odcinku Niedzica – Zamek - Granica Państwa będącym częścią trasy turystycznej „Janosikowy Szlak” | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej na odcinku Niedzica – Zamek - Granica Państwa będącym częścią trasy turystycznej „Janosikowy Szlak”

2 stycznia 2012

Wartość całkowita projektu 2 284 756,00 PLN. Wnioskowane dofinansowanie: 1 713 567,00 PLN.

Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska – Republika Słowacka 2004-2006.

Numer i nazwa działania: 1.1 Infrastruktura techniczna i komunikacyjna.

CEL PROJEKTU:

- Rozwój potencjału ekonomicznego w polsko-słowackiej strefie przygranicznej oraz przeciwdziałanie marginalizacji regionu w wyniku poprawy infrastruktury drogowej

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

- budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową na długości 1201,2 mb;

- budowa placów postojowych i 3 zatoki autobusowe wraz z wiatami przystankowymi;

- wykonanie kanalizacji deszczowej i prac związanych z odwodnieniem

- wykonanie nakładki asfaltowej i urządzenia bezpieczeństwa ruchu;

- wykonanie oświetlenia oraz oznakowanie poziome i pionowe drogi.

OKRES REALIZACJI:

- 01.07.2005 r. – 31.12.2006 r.

STAN REALIZACJI:

- Projekt został zakończony, skontrolowany przez Instytucję Pośredniczącą i rozliczony z pełnym wykorzystaniem przyznanego wsparcia finansowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.