Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej „Domu Nauczyciela” położonego w Nowym Targu przy ul. Królowej Jadwigi 1 | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej „Domu Nauczyciela” położonego w Nowym Targu przy ul. Królowej Jadwigi 1

5 lutego 2018
Zdjęcie 1

Wartość całkowita projektu: 1 360 027,90 PLN

Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

Dofinansowanie projektu z UE: 475 512,32 PLN

CEL PROJEKTU:

Celem ogólnym projektu jest wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku "Dom Nauczyciela" w Nowym Targu w taki sposób, żeby elementy, które podlegają

termomodernizacji posiadały parametry efektywności energetycznej wymagane przepisami, jakie będą obowiązywać od 01.01.2021r., które zostały określone w środkach

wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009r.

Cele bezpośrednie projektu:

1)Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 241 705,55 kWh/rok,

2)Zmniejszenie zużycia energii końcowej 939,64 GJ/rok,

3)Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 939,64 GJ/rok,

4)Zmniejszenie emisji CO2 52,71 tCO2/rok.

 

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

 

-  Termomodernizacja obiektu, remont dachu i modernizacja instalacji grzewczej,

 

- Przygotowanie niezbędnej dla projektu dokumentacji,

 

- Prowadzenie nadzoru inwestorskiego.

REZULTATY:

Realizowany projekt doprowadził do uzyskania oszczędności zużycia energii w budynku użyteczności publicznej. Działania przeprowadzone w ramach projektu przyniosły

optymalizację kosztów zużycia energii. Tym samym przyczyniły się do zwiększenia efektywności energetycznej. Montaż nowego kotła gazowego kondensacyjnego o większej

sprawności przyczynił się do zmniejszania emisji CO2 i pyłów oraz realizacji zobowiązań wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego.

 

OKRES REALIZACJI:

· 03.10.2016r. – 30.03.2018r.

STAN REALIZACJI:

27.07.2017r.  – podpisano umowę o dofinansowanie projektu (RPMP.04.03.02-12-0294/16-00-XVII/169/FE/17);

18.12.2017r. – Odbiór końcowy robót budowlanych.