E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim

5 lutego 2018

Wartość całkowita projektu: 13 637 159,09 PLN

Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 2 Oś Priorytetowa Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E- usługi w informacji przestrzennej.

Dofinansowanie projektu z UE: 11 582 957,65 PLN

Dotacja celowa z budżetu państwa: 681 350,45 PLN

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest skuteczne zarządzanie i koordynacja działań rozwojowych (w tym wspieranie rozwoju wykorzystania informacji przestrzennej z wykorzystaniem technologii cyfrowej – elektroniczny system udostępniania informacji o nieruchomościach, upowszechnienie dostępu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, wytwarzanie technologii wytwarzania map cyfrowych).

 

Celem działań jest poprawa dostępności zasobów poprzez budowę i cyfryzację aktualnych rejestrów publicznych:

1. ewidencji gruntów i budynków (EGiB),

2. bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500),

3. sieci uzbrojenia terenu (GESUT), które stanowią m.in. treść mapy zasadniczej,

4. bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz udostępnienie ich w Internecie, w tym także przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych.

 

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

 

-  Digitalizacja i poprawa jakości dokumentów analogowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego poszczególnych jednostek ewidencyjnych,

 

- Modernizacja baz danych BDOT500 i GESUT oraz weryfikacja bazy EGIB dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych oraz modernizacja bazy EGIB,

 

- Uruchomienie systemu informatycznego (geoportal powiatowy) w celu świadczenia 10 eusług geodezyjnych w ramach tworzonego powiatowego zasobu geodezyjnego,

 

- Konwersja baz EGiB do BDOT500 i GESUT,

 

-zakup niezbędnych do realizacji projektu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

* zakup sprzętu komputerowego, w tym klastra serwerów z licencjami

* zakup niezbędnych kluczy i licencji do programów geodezyjnych

 

-prace przygotowawcze niezbędne do realizacji projektu -geodezyjne pomiary terenowe.

REZULTATY:

• zapewnienie funkcjonalności systemu informacji przestrzennej, w tym zdolności do zasilania i aktualizacji rejestrów publicznych regionalnej infrastruktury informacji

przestrzennej poprzez umożliwienie łatwego udostępniania zasobu online oraz wprowadzenia nowoczesnych (zdalnych) form wzbogacania treści serwisów, w tym:

automatyzacji zgłaszania prac, szybkiego dostępu do danych w zasobie, automatyzacji procesu komunikacji wykonawca – administracja;

• zapewnienie większej dostępności i jakość e-usług publicznych oraz otwartego dostępu do informacji sektora publicznego w obszarze informacji przestrzennej, co będzie

dla powiatu nowotarskiego przejściem na zupełnie nowy poziom komunikacji urząd-petent, zważywszy na fakt, iż obecnie usługi elektroniczne obejmują jedynie: Elektroniczną

Skrzynkę Podawczą (ESP), możliwość przesłania pisma ogólnego do urzędu oraz wniesienia wniosku o wydanie prawa jazdy. Działanie to pozwoli na:

•skrócenie czasu realizacji procedur administracyjnych,

•zwiększenie dostępu do usług publicznych przez osoby niepełnosprawne i mieszkające daleko od siedziby powiatu,

•zmniejszenie kosztów działalności urzędu,

•zwiększenie standardów ochrony środowiska,

•eliminację niekorzystnych podziałów społecznych,

• zapewnienie poprawy jakości danych i zdolności rejestrów publicznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym poprzez stworzenie

możliwości wzajemnej wymiany danych

• zapewnienie interoperacyjności danych przestrzennych w ramach krajowej, regionalnej i lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej, w wyniku uruchomienia usług

INSPIRE (udostępnienie także dla organów administracji publicznej innych niż służba geodezyjna i kartograficzna), poprzez: stworzenie możliwości sprzętowych i

organizacyjnych dla przechowywania i zarządzania pozyskanymi danymi, zapewnienie ciągłości przestrzennej danych, usystematyzowanie przechowywania i udostępniania

danych, z zachowaniem zasady powszechnego dostępu do nich;

• zapewnienie preferencje dla obszarów, które mają istotne znaczenie ze względu na potencjał inwestycyjny regionu, w szczególności:

1.usprawnienie dostępu do informacji jako element wolności podejmowania decyzji społecznych i gospodarczych oraz budowania platform wymiany informacji;

2 wzmocnienie systemu bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, przez stworzenie łatwej ścieżki dostępu do zasobów przestrzennych;

3.podniesienie szans rozwoju gospodarczego dla terenów wiejskich i zmarginalizowanych;

4.usprawnienie, ułatwienie i skrócenie procesów administracyjnych, w tym podniesienie jakości życia osób starszych, niepełnosprawnych oraz wychowujących dzieci;

•Wysoki poziom dostępności do usług publicznych

•Skrócony czas realizacji procedur administracyjnych

•Zwiększony dostęp do usług publicznych przez osoby niepełnosprawne i mieszkające daleko od siedziby powiatu

•Podwyższony standard usług geodezyjnych w powiecie nowotarskim

•Zmniejszone koszty działalności urzędu

•Zwiększone standardy ochrony środowiska

•Eliminowanie niekorzystnych podziałów społecznych

 

OKRES REALIZACJI:

· 01.08.2016 – 30.06.2021r.

STAN REALIZACJI:

24.02.2017r.  – podpisano umowę o dofinansowanie projektu (RPMP.02.01.04-12-0078/16-00-XVII/13/FE/17);

Do dnia 31.12.2017r.:

  1. Zdigitalizowano oraz poprawiono jakość dokumentów analogowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego poszczególnych jednostek ewidencyjnych;
  2. Zmodernizowano część baz danych BDOT500 i GESUT, zweryfikowano oraz zmodernizowano większość baz EGIB dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych;
  3. Uruchomiono system informatyczny (geoportal powiatowy);
  4. Zakupiono część niezbędnych do realizacji projektu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.