Budowa Sali Gimnastycznej w I LO im. E. Romera w Rabce Zdrój – ETAP II. | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Budowa Sali Gimnastycznej w I LO im. E. Romera w Rabce Zdrój – ETAP II.

2 stycznia 2012

Wartość całkowita inwestycji: 5 290 421,33 zł.

Przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 379 783,96 zł.

Projekt nr MRPO.06.01.02-12-193/08

Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

Oś Priorytetowa 6: Spójność wewnątrzregionalna

Działanie 6.1: Rozwój miast

Schemat B: Projekty w zakresie rekreacji i sportu

CEL PROJEKTU:

 • zmniejszenie barier w dostępie do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w mieście Rabka-Zdrój a poprzez to poprawa wizerunku i atrakcyjności oferty szkoły.

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

 • roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe w budynku dydaktycznym;

 • roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe sali gimnastycznej;

 • zagospodarowanie terenu – budowa ciągów komunikacyjnych oraz budowa pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych;

 • wyposażenie sali we wszystkie elementy niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania oraz zakupienie sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia zajęć.

OKRES REALIZACJI:

 • 15.09.2008 r. - 30.06.2010 r.

STAN REALIZACJI:

 • 08.01.2009 r. - wybór projektu do dofinansowania (Uchwała nr 12/09 Zarządu Województwa Małopolskiego);

 • 24.02.2009 r. - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu;

 • 03.06.2009 r. - podpisanie aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu;

 • 23.02.2010 r. - podpisanie aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu;

 • 29.06.2010 r. - podpisanie aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu;

 • w dniach od 18-20.08.2010 r. została przeprowadzona kontrola przez Instytucję Zarządzającą Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2007-2013 - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Departament Funduszy Europejskich.