uchwała rozstrzygnięcie konkursu pomoc prawna 2023 | Nieodpłatna pomoc prawna

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

uchwała rozstrzygnięcie konkursu pomoc prawna 2023

Uchwała Nr 610/XI/2022

                                                                     Zarządu Powiatu Nowotarskiego

                                                                                 z dnia 30 listopada  2022 r.

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2023 roku                          

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2022r. poz. 1526), art. 11 ust. 2  ustawy z  dnia  5 sierpnia 2015r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2021r. poz. 945), art.11 ust. 1 pkt 2 oraz art.15 ust.1 i ust. 2h ustawy         z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( Dz. U. z 2022r. poz. 1327 ze zm.),  Zarząd Powiatu Nowotarskiego uchwala co następuje:

 

                                                                   § 1

 

1. W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2023 roku, dokonuje się wyboru oferty złożonej przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Lwowska nr 11, któremu powierza się: 

     1) prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanych  w  miejscowościach:

     a)  Rabka-Zdrój,

     b)  Krościenko nad Dunajcem, Łapsze Niżne,

   

     2) prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  usytuowanych  w miejscowościach:

      a)  Nowy Targ,

      b) Jabłonka,

     

     3) realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.  

 

2. Stowarzyszeniu SURSUM CORDA zostanie udzielona dotacja na realizację w 2023 roku zadania, o którym mowa w ust. 1 w kwocie: 256 080,00 zł.( słownie: dwieście  pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt złotych 00/100).

 

3. Treść ogłoszenia o wynikach konkursu określa załącznik do uchwały.

 

                                                                   § 2

Wykonanie uchwały zleca się Staroście Nowotarskiemu.

 

                                                                    § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                                                         Załącznik do uchwały Nr 610/XI/2022                                                                                                  Zarządu Powiatu Nowotarskiego                                                                                             z dnia 30 listopada 2022r.

 

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej  pomocy  prawnej,  świadczeniu  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2023 roku

 

Lp.

Nazwa oferenta

Liczba punktów

Kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie SURSUM CORDA,  Nowy Sącz

         300

256 080,00