Nieodpłatna pomoc prawna dla przedsiębiorców | Nieodpłatna pomoc prawna

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Nieodpłatna pomoc prawna dla przedsiębiorców

 

Informacja  o nieodpłatnej pomocy prawnej  dla przedsiębiorców    

 

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym – prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  jest pomocą de minimis. Podlega zatem regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.   

Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

wzór oświadczenia do pobrania tutaj

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc  de minimis,  dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis,

oraz nr telefonu do kontaktu. 

Dokumenty, o których mowa wyżej należy złożyć przed udzieleniem nieodpłatnej  pomocy  prawnej w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu / Biuro Obsługi Klienta/ lub przesłać na adres: Starostwo  Powiatowe w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14.  

Po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentów pracownik Starostwa skontaktuje się telefonicznie w celu ustalenia terminu porady prawnej.

Pomoc publiczna jest monitorowana i obejmuje gromadzenie, przetwarzanie  i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 Dane  beneficjentów obejmujące  numer identyfikacji podatkowej, nazwę, podstawę prawną udzielenia pomocy, dzień udzielenia pomocy, wielkość przedsiębiorcy, informacje o siedzibie, miejscu zamieszkania i rodzaju prowadzonej działalności, wartość pomocy, formę oraz przeznaczenie pomocy  podlegają udostępnieniu na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.