„E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim” | Projekty i fundusze krajowe

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

„E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim”

30 września 2021

E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim

 

Projekt pn.: „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej.

 

Cel projektu:

  • zapewnienie większej dostępności i jakości e-usług publicznych oraz otwartego dostępu do informacji sektora publicznego w obszarze informacji przestrzennej,
  • zapewnienie poprawy jakości danych i zdolności rejestrów publicznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym do wzajemnej wymiany danych
  • zapewnienie interoperacyjności danych przestrzennych w ramach krajowej, regionalnej i lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej, poprzez uruchomienie usług INSPIRE (udostępnienie także dla organów administracji publicznej innych niż służba geodezyjna i kartograficzna),
  • zapewnienie preferencji dla obszarów, które mają istotne znaczenie ze względu na potencjał inwestycyjny regionu.

 

Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy z IZ RPO WM nr: RPMP.02.01.04-12-0078/16-00-XVII/13/FE/17 z dnia 24 lutego 2017 roku z późniejszymi zmianami w wysokości 11 059 046,34 zł oraz dofinansowanie ze środków dotacji pochodzącej z Budżetu Państwa otrzymanej na podstawie Umowy nr IG-III.3123.53.9.2017 z późniejszymi zmianami, zawartej z Wojewodą Małopolskim – 1 090 320,39 zł.

 

Okres realizacji: od 01.08.2016 r. do 28.09.2021 r.

Efektem (rzeczowym) realizacji dotowanego Projektu będzie rozwój infrastruktury informacji przestrzennej, cyfryzacja informacji przestrzennej oraz rejestrów publicznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym: ewidencji gruntów i budynków (EGIB), bazie danych obiektów topograficznych (BDOT500 i BDOT10k) oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), udostępnienie nowych usług oraz poprawa funkcjonalności i poziomu dojrzałości już dostępnych, zapewnienie bezpieczeństwa danych i systemów teleinformatycznych.