Polityka prywatności

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Polityka prywatności

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Starosta Nowotarski ( Administrator) informuje, że na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) przysługują Pani/ Panu określone poniżej prawa związana z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Targu:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Starosta Nowotarski
  z siedzibą przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ (tel.18 266 13 00, 18 266 13 20, adres e-mail: sekretariat@nowotarski.pl )
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych- Beatę Sięka,
  z którą można się kontaktować: ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ; tel. 18 266 13 34, adres e-mail: iod@nowotarski.pl
 3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze- wynikających z ustaw kompetencyjnych (szczególnych) (np.: wydawanie zezwoleń w zakresie rejestracji pojazdów, praw jazdy, pozwoleń na budowę, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków itp.),
 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników).
 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest:
 1. w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze- obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. C RODO),
 2. umowa zawarta między Panią/ Panem a Administratorem (art.6 ust. 1 lit b RODO),
 3. udzielona przez Panią/ Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art.. 6 ust 1 lit.a RODO).
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych mogą być:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.);
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Starostwem Powiatowym w Nowym Targu przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Starosta Nowotarski.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach  o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe zostaną zniszczone po upływie odpowiednia 3,5,10,20 lub 50 lat od daty zakończenia sprawy (zgodnie z przepisami      o archiwizacji)
 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do:
 1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
 2. sprostowania (poprawiania) danych osobowych- w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, na podstawie art. 16 RODO;
 3. żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO ( w przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji);
 4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,
  z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków w których Administrator posiada uprawnienia do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
 6. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art.20 RODO.
 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust.1 lit. a RODO), przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie . Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji,
  gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Polityka cookies

Korzystając z niniejszej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityką strony dotyczącą cookies.

Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Ciasteczka (cookies) w komputerach są m.in. niezbędne do tego, by przeglądarka pamiętała preferencje użytkownika lub ostatnie miejsce jego wizyty na stronie, a odwiedzana kilkakrotnie strona nie serwowała tych samych reklam. Istnieje też ryzyko, że szpiegujące ruchy użytkownika w Internecie ciasteczka naruszają jego prywatność.
Komisja Europejska uznała, że należy wiedzieć jak najwięcej o instalacji ciasteczek. Konieczność odpowiadania przy każdym wejściu na nową stronę, czy ktoś cookies chce, czy nie, byłaby bardzo uciążliwa.

Dzięki zmianie w prawie użytkownik może wyrazić zgodę za pomocą ustawień przeglądarki – tam ustawi poziom, ile i jakich chce ciasteczek. Przyjęto zasadę, że użytkownik musi być o kwestii i działaniu cookies poinformowany. Od chwili uzyskania informacji o cookies każda jego decyzja (a także jej brak w postaci braku zmiany domyślnych ustawień przeglądarki umożliwiających przetwarzanie cookies) będzie wyrazem świadomego aktu woli. Przepis wszedł w życie 22 marca 2013 r.

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

Chat i Videochat na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

1. Chat i videochat na stronach internetowych Starostwa Powiatowego  służy do komunikacji klientów urzędu z Biurem Obsługi Klienta.

2. Każdy klient rozpoczynając chat z pracownikiem Biura Obsługi Starostwa Powiatowego:

 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym IP komputera
  z użyciem którego prowadzony będzie chat, przez Starostwo Powiatowe.  
 • potwierdza, iż wszelkie dane przekazane w trakcie rozmowy podaje dobrowolnie,
 • potwierdza, iż zna swoje prawo kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, w szczególności prawo dostępu do treści tych danych, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania.

3. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia prowadzenie komunikacji z klientem za pomocą chat.

System rejestracji wizyt Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

1. System rejestracji wizyt na stronach internetowych Starostwa Powiatowego  służy do umawiania wizyt w urzędzie.

2. Każdy chcąc umówić wizytę:

 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przez Starostwo Powiatowe.  
 • potwierdza, iż wszelkie dane przekazane w trakcie rejestracji podaje dobrowolnie,
 • potwierdza, iż zna swoje prawo kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, w szczególności prawo dostępu do treści tych danych, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania.

3. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia prowadzenie rejestracji.

Geopoertal Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

1. Geoportal na stronach internetowych Starostwa Powiatowego służy do umawiania korzystania z e-usług udostępnionych przez Wydział Geodezji, Katastru i Kartografii.

2. Każdy chcąc skorzystać z systemu dla osób zalogowanych:

 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przez Starostwo Powiatowe.  
 • potwierdza, iż wszelkie dane przekazane w trakcie rejestracji podaje dobrowolnie,
 • potwierdza, iż zna swoje prawo kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, w szczególności prawo dostępu do treści tych danych, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania.

3. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia korzystanie z usług wymagających rejestracji.

Zgoda na przetwarzanie danych Usługobiorcy

Klient urzędu korzystając każdorazowo z Usługi świadczonej przez Usługodawcę wyraża zgodę na przetwarzanie danych w związku ze świadczeniem Usługi  z przeznaczeniem na potrzeby dostępu do usługi umówienia wizyty w Urzędzie w systemie kolejkowym.