Polityka prywatności

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Polityka prywatności

Informacja Administratora

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Starosta Nowotarski ( Administrator) informuje, że na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) przysługują Pani/ Panu określone poniżej prawa związana z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Targu:

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Starosta Nowotarski z siedzibą przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ (tel.18-266-13-00, 18-266-13-20, adres e-mail: sekretariat@nowotarski.pl )

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych- Beatę Sięka, z którą można się kontaktować: ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ; tel. 18-266-13-34, adres e-mail: iod@nowotarski.pl

3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze- wynikających z ustaw kompetencyjnych (szczególnych) (np.: wydawanie zezwoleń w zakresie rejestracji pojazdów, praw jazdy, pozwoleń na budowę, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków itp.),
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników).

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest:

 • w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze- obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. C RODO),
 • umowa zawarta między Panią/ Panem a Administratorem (art.6 ust. 1 lit b RODO),
 • udzielona przez Panią/ Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art.. 6 ust 1 lit.a RODO).

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.);
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Starostwem Powiatowym w Nowym Targu przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Starosta Nowotarski.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe zostaną zniszczone po upływie odpowiednia 3,5,10,20 lub 50 lat od daty zakończenia sprawy (zgodnie z przepisam o archiwizacji)

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do:

 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
 • sprostowania (poprawiania) danych osobowych- w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, na podstawie art. 16 RODO;
 • żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO ( w przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji);
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,
  z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków w których Administrator posiada uprawnienia do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art.20 RODO.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust.1 lit. a RODO), przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie . Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Polityka cookies

Korzystając z niniejszej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i polityką strony dotyczącą cookies.

Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Ciasteczka (cookies) w komputerach są m.in. niezbędne do tego, by przeglądarka pamiętała preferencje użytkownika lub ostatnie miejsce jego wizyty na stronie, a odwiedzana kilkakrotnie strona nie serwowała tych samych reklam. Istnieje też ryzyko, że szpiegujące ruchy użytkownika w Internecie ciasteczka naruszają jego prywatność.
Komisja Europejska uznała, że należy wiedzieć jak najwięcej o instalacji ciasteczek. Konieczność odpowiadania przy każdym wejściu na nową stronę, czy ktoś cookies chce, czy nie, byłaby bardzo uciążliwa.

Dzięki zmianie w prawie użytkownik może wyrazić zgodę za pomocą ustawień przeglądarki – tam ustawi poziom, ile i jakich chce ciasteczek. Przyjęto zasadę, że użytkownik musi być o kwestii i działaniu cookies poinformowany. Od chwili uzyskania informacji o cookies każda jego decyzja (a także jej brak w postaci braku zmiany domyślnych ustawień przeglądarki umożliwiających przetwarzanie cookies) będzie wyrazem świadomego aktu woli. Przepis wszedł w życie 22 marca 2013 r.

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

Chat i Videochat na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

1. Chat i videochat na stronach internetowych Starostwa Powiatowego  służy do komunikacji klientów urzędu z Biurem Obsługi Klienta.

2. Każdy klient rozpoczynając chat z pracownikiem Biura Obsługi Starostwa Powiatowego:

 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym IP komputera
  z użyciem którego prowadzony będzie chat, przez Starostwo Powiatowe.  
 • potwierdza, iż wszelkie dane przekazane w trakcie rozmowy podaje dobrowolnie,
 • potwierdza, iż zna swoje prawo kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, w szczególności prawo dostępu do treści tych danych, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania.

3. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia prowadzenie komunikacji z klientem za pomocą chat.

System rejestracji wizyt Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

1. System rejestracji wizyt na stronach internetowych Starostwa Powiatowego  służy do umawiania wizyt w urzędzie.

2. Każdy chcąc umówić wizytę:

 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przez Starostwo Powiatowe.  
 • potwierdza, iż wszelkie dane przekazane w trakcie rejestracji podaje dobrowolnie,
 • potwierdza, iż zna swoje prawo kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, w szczególności prawo dostępu do treści tych danych, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania.

3. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia prowadzenie rejestracji.

Geopoertal Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

1. Geoportal na stronach internetowych Starostwa Powiatowego służy do umawiania korzystania z e-usług udostępnionych przez Wydział Geodezji, Katastru i Kartografii.

2. Każdy chcąc skorzystać z systemu dla osób zalogowanych:

 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przez Starostwo Powiatowe.  
 • potwierdza, iż wszelkie dane przekazane w trakcie rejestracji podaje dobrowolnie,
 • potwierdza, iż zna swoje prawo kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, w szczególności prawo dostępu do treści tych danych, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania.

3. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia korzystanie z usług wymagających rejestracji.

Zgoda na przetwarzanie danych Usługobiorcy

Klient urzędu korzystając każdorazowo z Usługi świadczonej przez Usługodawcę wyraża zgodę na przetwarzanie danych w związku ze świadczeniem Usługi  z przeznaczeniem na potrzeby dostępu do usługi umówienia wizyty w Urzędzie w systemie kolejkowym.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osób objętych kwarantanną

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu  jest Starosta Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14 , 34-400 Nowy Targ.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iod@nowotarski.pl lub telefonicznie 18 266 13 34.

1.Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w ramach sprawowanej władzy publicznej przez administratora i do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej tj. utrzymywania kontaktu z osobami poddanymi kwarantannie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) i e) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374).

2. W związku z utrzymywaniem kontaktu z osobami poddanymi kwarantannie administrator będzie przetwarzał zwykłe i szczególne kategorie danych osobowych.

3.Państwa dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, sądy, organy ścigania, jednostki organizacyjne administratora, które będą realizować zadania administratora w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni, państwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni lub wskazane przez nich specjalistyczne jednostki, Główny Inspektor Sanitarny lub wskazane przez niego krajowe specjalistyczne jednostki, właściwe do zwalczania COVID-19, organy i jednostki organizacyjne ochrony zdrowia, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Państwa danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.

Państwa dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do 5 lat od dnia wykonania ostatniej czynności związanej z przetwarzaniem danych osobowych.

5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo do:

1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15;

2) sprostowania danych na podstawie art. 16;

3) usunięcia danych, na podstawie art. 17, jeżeli:

a) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

b) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,

4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

6. Przysługuje Państwu także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.