Wydział Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wydział Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa

Adres
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
Pokoje4.04 (III piętro), 4.17 (III piętro), 4.18 (III piętro)
Telefon(18) 266 13 37
E-mail
Naczelnik wydziału
Cecylia Nowak
Pracownicy
Magdalena Gał
Piotr Klimowski
Anastazja Nowakowska
Jerzy Ostrowski - pełnomocnik starosty ds. zarządzania kryzysowegoe-mail:

Zadania


Zakres działania Wydziału Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa:


1. Nadzór nad powiatowymi jednostkami organizacyjnymi

1.1. Nadzór nad Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu

1.2. Nadzór nad Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu

1.3. Nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Targu

1.4. Nadzór nad Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu

1.5. Nadzór nad Muzeum im. Orkana w Rabce-Zdroju

1.6. Nadzór nad Teatrem Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju

2. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi

2.1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2.1.1. Opracowanie i aktualizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

2.2. Współpraca z jednostkami samorządowymi

2.3. Współpraca z jednostkami centralnymi

2.4. Współpraca międzynarodowa

3. Usługi publiczne

3.1. Bezpieczeństwo publiczne

3.1.1. Przygotowanie i prowadzenie zadań wynikających z pełnionej przez Starostę funkcji przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

3.1.2. Opracowanie, wdrożenie i bieżące aktualizowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią

3.1.3. Ocena prognozy ryzyka i diagnozowanie rozwoju sytuacji oraz wypracowanie propozycji decyzji Starosty o ogłoszeniu i odwołaniu pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego.

3.1.2. Obronność

3.1.2.1. Akcja Kurierska na potrzeby mobilizacyjnego rozwiązania Sił Zbrojnych

3.1.2.2. Organizacja ćwiczeń/szkoleń obronnych

3.1.2.3. Przeprowadzenie kontroli zadań obronnych w jednostkach sektora pozamilitarnego

3.1.2.4. Przygotowanie kwalifikacji wojskowej

3.1.2.5. Reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenie mobilizacji i w czasie wojny

3.1.2.6. Organizacja Stanowiska Kierowania Starosty Nowotarskiego

3.1.2.7. Wsparcie państwa gospodarza (HNS) i współpraca cywilno-wojskowa (CIMIC)

3.1.2.8. Opracowanie i aktualizacja Planu Operacyjnego funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwem państwa i w czasie wojny

3.1.2.9. Organizacja stałego dyżuru

3.1.3. Obrona Cywilna

3.1.3.1. Wykonywanie zadań z zakresu działania szefa obrony cywilnej powiatu

3.1.4. Zarządzanie kryzysowe

3.1.4.1. Wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

3.2. Usługi administracyjne w zakresie spraw obywatelskich

3.2.1. Wydawanie pozwoleń na sprowadzanie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa

3.3. Prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych

3.4. Opieka nad zabytkami

3.4.1. Opracowanie i aktualizacja powiatowego programu opieki nad zabytkami

3.4.2. Prowadzenie wykazu zabytków ujętych w rejestrze zabytków prowadzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

3.4.3. Przygotowanie i kompletowanie wniosków o wpis do Rejestru zabytków

3.4.4. Wydawanie decyzji o zabezpieczeniu zabytku w formie ustanowienia czasowego zajęcia do czasu usunięcia zagrożenia dla zabytku wpisanego do rejestru

3.4.5. Prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków

3.5. Realizacja zadań z zakresu sportu

3.5.1. Prowadzenie ewidencji klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej

3.5.2. Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym uczniowskich klubów sportowych

3.6. Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji zarejestrowanych na terenie powiatu

3.6.1. Prowadzenie rejestru stowarzyszeń i stowarzyszeń zwykłych

3.6.2. Prowadzenie rejestru fundacji

3.6.3. Udzielanie merytorycznej i organizacyjnej pomocy organizacjom pozarządowym w bieżącej działalności

3.7. Prowadzenie rejestru instytucji kultury

3.8. Podejmowanie działań na rzecz promocji zdrowia mieszkańców Powiatu Nowotarskiego

3.8.1. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, instytucjami na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień mieszkańców powiatu

3.8.2. Przekazywanie Marszałkowi Województwa informacji o planowanych i realizowanych programach zdrowotnych na terenie Powiatu Nowotarskiego