Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych

Adres
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
Pokoje3.22 (II piętro), 3.23 (II piętro), 3.24 (II piętro), 3.49 (II piętro)
Telefon(18) 266 13 80
E-mail
Naczelnik wydziału
Wojciech Krauzowicz
Pracownicy
Wojciech Kozielec
Agata Kuczaj
Barbara Lenart
Kinga Mazur
Marcin Mazur
Dorota Rychlik
Hubert Szlaga
Paulina Święchowicz
Szymon Wisła
Bartłomiej Zięba

Zadania


Zakres działania Wydziału Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych:


 

1. Usługi publiczne

1.1. Usługi administracyjne w zakresie ochrony środowiska

1.1.1.  W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) oraz zmianą przepisów i przeniesieniem kompetencji w zakresie udzielania pozwoleń wodnoprawnych i przyjmowania zgłoszeń wodnoprawnych do nowo powstałej jednostki jaką jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w celu uzyskania informacji lub złożenia wniosku proszę zwracać się do: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, tel. (12) 62 84 100, Zarządu Zlewni w Nowym Sączu (udzielanie pozwoleń wodnoprawnych), ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 44 13 789, Nadzór Wodny Nowy Targ (składanie wniosków, zgłoszenia wodnoprawne), ul. Ludźmierska 34, 34-400 Nowy Targ, tel. 609 270 279.

1.1.2. Weryfikacja statutów i uchwał spółek wodnych

1.1.5. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach emisji substancji i energii

1.1.6. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia

1.1.7. Wydawanie zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami
W związku z utworzeniem z dniem 24 stycznia 2018 r. Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2018 r.  poz. 21 z p. zm.) prowadzonym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, w celu wpisu do Rejestru należy złożyć wniosek  o wpis w terminie 6 miesięcy od dnia jego utworzenia.
Więcej informacji na temat składania wniosków, wpisu do rejestru i wymaganych dodatkowych dokumentów można znaleźć na stronie internetowej www.malopolska.pl/rejestr. lub telefonicznie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego - osoba do kontaktu: p. Maria Sadlik tel.: 12 63 03 587

1.1.8. Wydawanie pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami

1.1.9. Monitoring jakości środowiska

1.1.10. Udostępnianie informacji o środowisku

1.1.11. Prowadzenie rejestru zwierząt objętych CITES

1.2. Usługi administracyjne w zakresie ochrony zasobów naturalnych

1.2.1. Wyłączanie gruntu z produkcji rolnej

1.2.2. Wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji gruntów

1.2.3. Uzgadnianie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie ochrony gruntów rolnych

1.2.4. Wydawanie kart wędkarskich

1.2.5. Wydawanie legitymacji Społecznej Straży Rybackiej

1.2.7. Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa

1.2.8. Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa

1.2.9. Wydawanie pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów

1.3. Usługi administracyjne w zakresie geologii

1.3.1. Zatwierdzanie projektów robót geologicznych

1.3.2. Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych

1.3.3. Wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin

1.3.4. Uzgadnianie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

1.3.5. Opiniowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

1.3.6. Gromadzenie oraz udostępnianie informacji geologicznej