Konsultacje z organizacjami pozarządowymi - podstawowe informacje | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi - podstawowe informacje

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)nakłada na organy stanowiące i kontrolne jednostek samorządu terytorialnego, odpowiednio rady gmin, rad powiatów i sejmiki województw obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy, po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi o których mowa w art. 3 ust. 3 (osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z o.o. działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie).

Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. Szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi, określa organ stanowiący j.s.t. w drodze uchwały.

Organ wykonawczy j.s.t , nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni (art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).