XVIII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XVIII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

23 kwietnia 2020

Uprzejmie zapraszam na XVIII Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w dniu 30 kwietnia (czwartek) 2020 roku o godz. 13:00 proponując następujący porządek obrad:
 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

 5. Interpelacje i zapytania.

 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Nr 138/XV/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku.

 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu.

 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, świadczących w powiecie nowotarskim opiekę i wychowanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie podziału środków finansowych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację poszczególnych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2020 roku.

 11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie udzielenia odpowiedzi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na skargę złożoną przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm- Kraków S.A.

 12. Podjęcie Rezolucji Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyznaczenia dyżurów lekarza orzecznika ZUS lub Komisji Lekarskiej w Nowym Targu.

 13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie powierzenia przez Powiat Nowotarski Gminie Lipnica Wielka prowadzenia zadania z zakresu dróg publicznych.

 14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi powiatowej zlokalizowanej w Rabce-Zdroju od skrzyżowania z byłą dk 7 w Rabce-Zdroju do miejsca włączenia nowego odcinka dk 47 w ciągu istniejącym.

 15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyznania liczby punktów za spełnienie ustawowych kryteriów rekrutacji oraz określenie kryteriów rekrutacji organu prowadzącego i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów na pierwszym etapie naboru do Bursy Młodzieżowej w Nowym Targu.

 16. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli w zakresie prawidłowości działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2019.

 17. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 19. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Tadeusz Rafacz