Zarząd Powiatu Nowotarskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczenia w budynku przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Nowym Targu | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zarząd Powiatu Nowotarskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczenia w budynku przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Nowym Targu

status: zamknięte

                             OGŁOSZENIE                                     

ZARZĄDU POWIATU NOWOTARSKIEGO

 

działając na podstawie §3 ust. 1 Uchwały Nr 198/XXI/2008 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Nowotarskiego (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 460 poz. 2974) w wykonaniu Uchwały Nr 169/IV/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r., Zarząd Powiatu Nowotarskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczenia w budynku przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Nowym Targu.

 

Opis nieruchomości:

Pomieszczenie oznaczone numerem 1.38 o powierzchni użytkowej 3,17 m2 znajduje się na parterze budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, usytuowanego na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowotarskiego ozn. jako działki ewid. nr 12636/2, 12636/3 i 12636/4 poł. przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Nowym Targu obj. księgą wieczystą NS1T/00128728/6.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z §1 Uchwały Nr 169/IV/2022 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 6 kwietnia 2022 r., przedmiotowe pomieszczenie przeznaczone jest do oddania w dzierżawę na okres 3 lat – na prowadzenie punktu usługowego typu „kiosk” (usługi kserograficzne, artykuły papiernicze, produkty spożywcze). Korzystanie
z pomieszczenia w ramach zawartej umowy może odbywać się w dni powszednie od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.30. Pomieszczenie jest ogrzewane i ma dostęp do energii elektrycznej. Koszt ogrzewania oraz dostawy energii elektrycznej zawarty będzie w czynszu miesięcznym. Dzierżawca we własnym zakresie ponosi koszty podatku od nieruchomości (obowiązek złożenia deklaracji przez dzierżawcę).

Zgoda wydzierżawiającego wymagana jest w przypadku:

- ewentualnego umieszczenia banerów reklamowych na terenie nieruchomości,

- poddzierżawiania, najmu lub użyczenia pomieszczenia,

- dokonywania wszelkich prac remontowo-budowalnych (bez możliwości rozliczenia poniesionych nakładów).

Przystępującym do przetargu zaleca się przeprowadzenie wizji przed terminem przetargu. Przeprowadzenie wizji możliwe jest w godzinach pracy Urzędu.

      

Cena wywoławcza czynszu z tytułu dzierżawy: 100,00 zł (słownie: sto złotych) netto miesięcznie za 1 m2 powierzchni.   

Do wylicytowanej wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego przez cały okres obowiązywania umowy dzierżawy będzie doliczany podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej na dzień wpłaty czynszu.

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy będzie corocznie waloryzowana w czasie obowiązywania umowy zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa GUS. Nie dokonuje się waloryzacji opłaty w przypadku, gdy średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu.

 

Termin przetargu:

Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Nowym Targu, II piętro, sala nr 3.07 (sala obrad Zarządu Powiatu Nowotarskiego) w dniu 7 września 2022 r. o godz. 10.00.

 

Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych).

 

Wadium należy wpłacić w gotówce w terminie do dnia 2 września 2022 r. na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, NRB 12 8791 0009 0000 0004 4886 0017 Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia, Filia Nowy Targ ul. Szaflarska 93d  z dopiskiem „przetarg na dzierżawę”.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Starostwa Powiatowego  w Nowym Targu. Brak środków na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje się jako nie wpłacenie wadium.

 Organizator przetargu może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, informując o powyższym w formie prawem przewidzianej.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni roboczych od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu, przelewem na podane przez uczestnika przetargu konto.

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu określonego w umowie dzierżawy. Osoba, która wygra przetarg będzie zobowiązana do podpisania umowy dzierżawy najpóźniej do 14 dni od dnia przetargu. Jeżeli osoba, która wygra przetarg nie przystąpi w podanym terminie do zawarcia umowy, Powiat może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

W przypadku:

- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa do dokonywania czynności na każdym etapie przetargu,

- osób prawnych, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Dodatkowe informacje na temat przetargu oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 1.29 lub pod nr tel. (018) 26 10 781 lub na www.nowotarski.pl

Pierwszy przetarg na dzierżawę odbył się w dniu 29 czerwca 2022 r.