PZD: Zimowe utrzymaniem dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w sezonach zimowych 2018r-2019r, 2019r-2020r i 2020r-2021r | Urząd

Strona główna

PZD: Zimowe utrzymaniem dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w sezonach zimowych 2018r-2019r, 2019r-2020r i 2020r-2021r

status: zamknięte

Postępowanie pn. Zimowe utrzymaniem dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w sezonach zimowych 2018r-2019r, 2019r-2020r i 2020r-2021r jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

 

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zimowe utrzymaniem dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w sezonach zimowych 2018r-2019r, 2019r-2020r i 2020r-2021r

Treść Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 096-219171 znajduje się w załączniku

Termin składania ofert:

         do dnia 10 lipca 2018 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

       Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, sekretariat

 

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Zimowe utrzymaniem dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w sezonach zimowych 2018r-2019r, 2019r-2020r i 2020r-2021r

Treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Zimowe utrzymaniem dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w sezonach zimowych 2018r-2019r, 2019r-2020r i 2020r-2021r  z dnia 21 maja 2018 r. znak PZD-ZP-U.26.6.5.2018 znajduje się w załączniku

Opublikowała w dniu 23 maja 2018 r. Krystyna Stanek

 

3. INFORMACJE DOT. DANYCH OSOBOWYCH WYKONAWCÓW

w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych RODO)

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, tel. 18 266 28 88, e- mail: pzd@nowotarski.pl, przetargi.pzd@nowotarski.pl;

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym Targu możliwy jest pod adresem iod@nowotarski.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zimowe utrzymaniem dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w sezonach zimowych 2018r-2019r, 2019r-2020r i 2020r-2021r, znak PZD-ZP-U.26.6.5.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 oraz art.96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.97 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

      a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

      b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),

     c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),

      d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

      a) w związku z art.17 ust.3 lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

      b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO;

     c) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.c RODO.

W przypadku gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio jego dotyczące lub nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.13 ust.4 lub art.14 ust.5 RODO, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w tym względzie oświadczenie następującej treści:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn. Zimowe utrzymaniem dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w sezonach zimowych 2018r-2019r, 2019r-2020r i 2020r-2021r, znak PZD-ZP-U.26.6.5.2018.

Dodała w dniu 29 maja 2018 r. Krystyna Stanek

 

4. WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Zimowe utrzymaniem dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w sezonach zimowych 2018r-2019r, 2019r-2020r i 2020r-2021r

Treść Wyjaśnienia nr 1 treści siwz – pismo z dnia 11 czerwca 2018 r. znak PZD-ZP-U.26.6.5.2018 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 11 czerwca 2018 r. Krystyna Stanek

 

5. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu pn. Zimowe utrzymaniem dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w sezonach zimowych 2018r-2019r, 2019r-2020r i 2020r-2021r

Treść Informacji z otwarcia ofert – pismo z dnia 10 lipca 2018 r. znak PZD-ZP-U.26.6.5.2018 znajduje się poniżej, w załącznikach

Przypomina się, że Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, wg: Załącznika nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub Załącznika nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Dodała w dniu 10 lipca 2018 r. Krystyna Stanek

 

6. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  W ZAKRESIE ZADANIA 5, ZADANIA 7 I ZADANIA 8

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o unieważnieniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania pn. Zimowe utrzymaniem dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w sezonach zimowych 2018r-2019r, 2019r-2020r i 2020r-2021r w zakresie Zadania 5, Zadania 7 i Zadania 8

Treść Zawiadomienia o unieważnieniu z dnia 13 lipca 2018 r. znak PZD-ZP-U.26.6.5.2018 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodala w dniu 13 lipca 2018 r. Krystyna Stanek

 

7. ZBIORCZE ZESTAWIENIE  OFERT W ZAKRESIE ZADANIA 2 i ZADANIA 9

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu pn. Zimowe utrzymaniem dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w sezonach zimowych 2018r-2019r, 2019r-2020r i 2020r-2021r, po dokonaniu popraw oczywistych omyłek rachunkowych 

Treść Zbiorczego zestawienia ofert w zakresie Zadania 2 i Zadania 9 z dnia 24 lipca 2018 r. znak PZD-ZP-U.26.6.5.2018 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 24 lipca 2018 r. Krystyna Stanek

 

8. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA 1-4, 6 i 9

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zimowe utrzymaniem dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w sezonach zimowych 2018r-2019r, 2019r-2020r i 2020r-2021r

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Zadania 1-4, 6 i 9 z dnia 6 sierpnia 2018 r. znak PZD-ZP-U.26.6.5.2018, znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 6 sierpnia 2018 r. Krystyna Stanek

 

9. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE ZADANIA 1-4, 6 i 9

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zimowe utrzymaniem dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w sezonach zimowych 2018r-2019r, 2019r-2020r i 2020r-2021r w zakresie zadania 1-4, 6 i 9, udzielił zamówienia

Treść Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 161-368867 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 23 sierpnia 2018 r. Krystyna Stanek