Zawiadomienie Starosty Nowotarskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej w miejscowości Szczawnica | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie Starosty Nowotarskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej w miejscowości Szczawnica

data wystawienia: 2.04.2024
status: zamknięte

 

 

                          Nowy Targ, 02.04.2024

Nasz znak: GN.6821.2.80.2023.TP-W

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775, z późn. zm.) w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344, z późn. zm.) zawiadamiam, że z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającej przez pełnomocnika pana Piotra Libronta zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344, z późn. zm.) w związku z art. 11 ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1506) ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie 1, jednostka ewid. Szczawnica miasto oznaczonej jako działka ewid. nr 1141, objętej księgą wieczystą nr NS1T/00170115/5 oraz jako działka ewid. nr 1150/6, objętej księgą wieczystą nr NS1T/00161055/0 przez udzielenie zezwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63 o długości 73,0 m wraz z przyłączem gazowym PE dn25 o długości 5,5 m, o łącznym obszarze zajętości 78,5 m2 (pas o szerokości 1 m i długości 78,5 m).

Informuję ponadto, że w przedmiotowej sprawie został zebrany dostępny materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.  

Wobec powyższego na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję strony postępowania:

- o prawie zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym;

- o możliwości pisemnego wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów drogą korespondencji tradycyjnej albo za pośrednictwem platformy e-PUAP.

 Strony mogą skorzystać z powyższych uprawnień przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma. Powyższych czynności można dokonać w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, parter, pokój nr 1.25, od poniedziałku do piątku, w godzinach 730-1530.

Ze względu na nieustalony adres jednej ze stron niniejszego postępowania – pani Grażyny Czartoryskiej, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami stosuje się art. 49 Kpa.

Zgodnie art. 49 Kpa jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. (…) Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

P o u c z e n i e:

Zgodnie z art. 10 §1 Kpa, strony mogą czynnie uczestniczyć w każdym stadium postępowania  oraz wypowiadać się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

Zgodnie z art. 32 Kpa i art. 33 § 1 strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu (art. 33 § 2 Kpa).

Na podstawie art. 40 § 1 i § 2 Kpa pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez pełnomocnika – pełnomocnikowi.

Zgodnie z art. 41 Kpa, w toku postępowania strony postępowania oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Jednocześnie informuję, że dane uczestników postepowania w przedmiotowej sprawie podlegają przetwarzaniu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – szczegóły poniżej.   

 

           

wz. STAROSTY

                                                                   Bogusław Waksmundzki

                                                                                                                               Wicestarosta

                                                                                                                         /dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym/

 

Otrzymują:

1. strona BIP i elektroniczna tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

2. tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szczawnicy (za pośrednictwem e-PUAP)

3. aa.

 

 

Sprawę prowadzi:

Teresa Pilch-Wójciak

Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

tel. 18 26 10 783

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016  (UE) 2016/679  dalej zwane RODO  informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu  jest Starosta Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14 , 34-400 Nowy Targ.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iod@nowotarski.pl.
  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przekazania  pisma organowi właściwemu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 65 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2023.775 t.j.)
  4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie organ właściwy do załatwienia sprawy oraz operator pocztowy, Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane odbiorcom innym niż uprawnieni na podstawie przepisów prawa.
  5. Na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo  dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Pani/Pana sprawy, prawnie ustalony okres archiwizacji, tj. przez 5 lat od końca roku, w którym zakończyła się sprawa, a po tym okresie zostaną poddane ekspertyzie przez Archiwum Państwowe.
  7. Dane osobowe podane przez Panią/Pana są wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością załatwienia sprawy lub przedłużeniem czasu trwania sprawy.
  8. Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.
  9. Administrator danych nie planuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich, ani udostępniania organizacjom międzynarodowym.
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl.