Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek w miejscowości Zubrzyca Górna w dniu 07.06.2023 r. godz. 9:00 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek w miejscowości Zubrzyca Górna w dniu 07.06.2023 r. godz. 9:00

data wystawienia: 12.05.2023
status: zamknięte

ForSIT Józef Maślanka                                   

30-619 Kraków, ul. Turniejowa 59/9

tel. +48 605952554

e-mail forsit.maslanka@gmail.com

Kraków, dn. 11.05.2023 r.

ID pracy: GK.6640.462.2023

 

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie §32 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390 z późn.zm.) oraz w związku ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Targu pod nr GK.6640.462.2023,

z a w i a d a m i a m,   ż e

            w dniu 7 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 9:00 na działce ewidencyjnej nr 6909/5 położonej w Zubrzycy Górnej (obręb nr 7), w gminie Jabłonka (121105_2), przy budynku oznaczonym numerem adresowym 556, nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic:

  • działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6909/5 z działkami sąsiednimi nr 6903/19 i 6909/10.
  • działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6909/8 z działką sąsiednią nr 6909/10.
  • działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6909/6 z działkami sąsiednimi nr: 6908/1, 6909/10.

Ustaleniem objęte zostaną również punkty graniczne przynależące do działki nr 10566 oraz punkt graniczny przynależący do działki nr 6909/7

W związku z powyższym zapraszam do wzięcia udziału w wyżej wspomnianych czynnościach.

 

                                                                        dr inż. Józef Maślanka (podpisano elektronicznie)

 Nr uprawnień zawodowych  17643

 

POUCZENIE

  • Udział w czynnościach dotyczących ustalenia przebiegu granic leży w interesie podmiotów zawiadomionych.
  • Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w czynnościach ustalenia przebiegu granic nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.
  • Zgodnie z §32 ust. 5 ww. Rozporządzenia nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności geodety.
  • Osoby deklarujące swój udział w czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych muszą posiadać dokument umożliwiający ustalenie ich tożsamości.
  • W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego oraz małżeńskiej wspólności ustawowej, do wzięcia udziału w wyżej wspomnianych czynnościach są uprawnione wszystkie osoby.
  • Osoba reprezentująca osobę zawiadomioną powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo.
  • W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca.

 

KLAUZULA RODO

 

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej w skrócie „RODO”), na podstawie §32 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390 z późn.zm.), uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych, pozyskanych w związku z niniejszymi czynnościami na gruncie jest firma: ForSIT Józef Maślanka, ul. Turniejowa 59/9, 30-619 Kraków, tel. 605952554.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. 2021 poz. 1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390 z późn.zm.), a także Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2023 poz. 120 z późn. zm.), z której wynika okres przechowywania danych w celu niezbędnym do rozliczeń.

3. Będą przetwarzane dane kontaktowe/adresowe oraz dane dotyczące nieruchomości.

4. Odbiorcą danych będą podmioty i organy określone w Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.).

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

6. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, tj. 3 lata od dnia zawiadomienia o zakończeniu prac.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do danych (art. 15 RODO), żądania ich sprostowania (art. 16 RODO) i ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w art. 18 RODO.

8. W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) ani prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO. Informujemy, że prawo do sprzeciwu przysługuje wówczas, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6. Ust. 1 lit. e lub f RODO. Taka sytuacja nie ma tu miejsca.

9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

10. Dane osobowe zostały pozyskane od właściwego miejscowo starosty, który jest źródłem pochodzenia danych w rozumieniu art. 14 ust. 2 lit. f RODO.

11. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do „wyłącznie zautomatyzowanego” podejmowania decyzji ani do profilowania, o  którym mowa w art. 22 ust 1.