Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek w miejscowości Lipnica Mała w dniu 17.06.2023 r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek w miejscowości Lipnica Mała w dniu 17.06.2023 r.

data wystawienia: 16.05.2023
status: zamknięte

Orawka 15.05.2023r.

 

GEODEZJA Natalia Kowalczyk

Orawka 161B, 34-480 Jabłonka

Tel. 668 906 650, natalia.kracik@gmail.com

NIP 735 264 19 31, REGON 386745005

 

GK.6640.3004.2023

                                                                 

 

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

            Na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia MRPiT z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021, poz. 1390) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GK.6640.3004.2023) w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu zawiadamiam, że w dniu  17.06.2023r. o godz. 9.00 w Lipnicy Małej zostaną przeprowadzone czynności ustalenia/wyznaczenia/wznowienia przebiegu granic działek ewid. zmod. nr 17555, 17541 z działkami sąsiednimi o nr ewid. 17556/2, 17578, 17554, 17543, 17542.

 

 

Zawiadamia się właścicieli/władających, użytkowników/spadkobierców dz. ewid. niżej wymienionych:

Działka  ewidencyjna nr 17555, 17556/2, 17578, 17554, 17543, 17542, 17541.

                                                                                                                                                                                                    Mgr inż. Natalia  Kowalczyk       

Nr upr. Zawod. 22763

(podpis geodety)

                       

 

POUCZENIE

Strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami tożsamości. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pisemnie pełnomocnicy.

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego oraz małżeńskiej wspólności ustawowej, do wzięcia udziału w wyżej wspomnianych czynnościach są uprawnione wszystkie osoby.

W toku czynności ustalenia granic nieruchomości sporządza się protokół.

Zgodnie z §32 ust. 5 ww. Rozporządzenia nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności geodety.

INFORMACJA O ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH:

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej w skrócie „RODO”), na podstawie §32 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390 z późn.zm.), uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych, pozyskanych w związku z niniejszymi czynnościami na gruncie jest firma: GEODEZJA Natalia Kowalczyk Orawka 161B, 34-480 Jabłonka.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia wyznaczenia punktów granicznych oraz ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. 2021 poz. 1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390 z późn.zm.), a także Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2023 poz. 120 z późn. zm.), z której wynika okres przechowywania danych w celu niezbędnym do rozliczeń.
 • Będą przetwarzane dane kontaktowe/adresowe oraz dane dotyczące nieruchomości.
 • Odbiorcą danych będą podmioty i organy określone w Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.).
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 • Dane będą przechowywane przez okres wynikający z Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, tj. 3 lata od dnia zawiadomienia o zakończeniu prac.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do danych (art. 15 RODO), żądania ich sprostowania (art. 16 RODO) i ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w art. 18 RODO.
 • W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) ani prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO. Informujemy, że prawo do sprzeciwu przysługuje wówczas, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6. Ust. 1 lit. e lub f RODO. Taka sytuacja nie ma tu miejsca.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
 • Dane osobowe zostały pozyskane od właściwego miejscowo starosty, który jest źródłem pochodzenia danych w rozumieniu art. 14 ust. 2 lit. f RODO.
 • W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do „wyłącznie zautomatyzowanego” podejmowania decyzji ani do profilowania, o  którym mowa w art. 22 ust 1.