Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Lipnica Mała w dn. 06.06.2022 r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Lipnica Mała w dn. 06.06.2022 r.

data wystawienia: 13.05.2022
status: zamknięte

Lipnica Wielka, dnia 10.05.2022r.

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Anna Kubok tel. 607 145 928
e-mail: kubok.ann@gmail.com
34-483 Lipnica Wielka 548
NIP: 735 267 94 54 REGON: 385904619


GK.6640.2933.2022
Właściciele i władający działek: 
4375/3, 4738, 657/8, 4381 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych


Zawiadamia się, że na podstawie § 31-33 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2021r. poz. 1390 z późn. zm.) przeprowadzone zostaną czynności ustalenia/wyznaczenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 4687 - położonych w obrębie ewidencyjnym Lipnica Mała, w jednostce ewidencyjnej Jabłonka z działkami sąsiednimi: 657/8, 4374/2, 4374/1, 4375/3, 4381, 26552, 4382, 4383, 4724, 4725, 4726, 4729/2, 4729/1, 4732, 4733, 4736, 4737, 4738, 4739/1, 4751, 4752/1, 4752/2, 4750/6.

Rozpoczęcie ww. czynności nastąpi w dniu 06.06.2022r. o godz. 10:00 w Lipnicy Małej na działce ewidencyjnej nr 4687 (droga gminna) w okolicy budynku nr 517.

W interesie Pani/Pana jako właściciela/władającego działki leży udział w ww. czynnościach.

Pouczenie:
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety stosownie do art. 32 Ustawy z dn. 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
W interesie właściciela/władającego jest udział w tych czynnościach osobiście lub przez przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach zobowiązane są do posiadania dokumentu tożsamości (z numerem PESEL), a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt postępowania. W przypadku współwłasności lub współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólnoty – uczestnikami postępowania są wszystkie strony mające tytuł prawny do nieruchomości.

 

Geodeta uprawniony
mgr inż. Anna Kubok
nr upr. 23210