Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Lipnica Mała w dn. 06.06.2022 r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Lipnica Mała w dn. 06.06.2022 r.

data wystawienia: 13.05.2022
status: zamknięte

Lipnica Wielka, dnia 10.05.2022r.

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Anna Kubok tel. 607 145 928
e-mail: kubok.ann@gmail.com
34-483 Lipnica Wielka 548
NIP: 735 267 94 54 REGON: 385904619


GK.6640.2934.2022

Właściciele i władający działek: 
19013, 19688 

 
 ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadamia się, że na podstawie § 31-33 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2021r. poz. 1390 z późn. zm.) przeprowadzone zostaną czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 19688 - położonej w obrębie ewidencyjnym Lipnica Mała, w jednostce ewidencyjnej Jabłonka z działkami sąsiednimi: 19698/2, 19698/4, 19698/3, 20147/1, 20147/2, 19013.

Rozpoczęcie ww. czynności nastąpi w dniu 06.06.2022r. o godz. 13:00 w Lipnicy Małej na działce ewidencyjnej nr 19688 (droga gminna) w okolicy działki 19698/4 (bud. Nr 142).

W interesie Pani/Pana jako właściciela/władającego działki leży udział w ww. czynnościach.

Pouczenie:
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety stosownie do art. 32 Ustawy z dn. 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
W interesie właściciela/władającego jest udział w tych czynnościach osobiście lub przez przedstawiciela.
Osoby biorące udział w czynnościach zobowiązane są do posiadania dokumentu tożsamości (z numerem PESEL), a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt postępowania. W przypadku współwłasności lub współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólnoty – uczestnikami postępowania są wszystkie strony mające tytuł prawny do nieruchomości.

Geodeta uprawniony
mgr inż. Anna Kubok
nr upr. 23210