Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Czarny Dunajec w dniu 01.04.2023 r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Czarny Dunajec w dniu 01.04.2023 r.

data wystawienia: 17.03.2023
status: zamknięte

US£UGI GEODEZYJNO -KARTOGRAFICZNE                                                   Biały Dunajec 14.03.2023r.

"KALATA" Paweł Kalata

ul. Jana Pawła II 118

34-425 Biały Dunajec                                                                                  

 

ZAWIADOMIENIE

 do ustalenia przebiegu granic nieruchomości

i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

 

 

Na podstawie art.32 ust.1-4, art.11 i art.39 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. 2020 poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922 ), w związku z § 33 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( jedn. tekst Dz.U. z 2021r., poz. 1390  ) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( Dz.U. 2021, poz. 1304 ),  oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu pod numerem GK.6640.3652.2022

z  a w i a d a m i a m

 

że w dniu 01.04.2023 od godz.  10.00  na działce ewid. nr 15134/6  obr. CICHE, jedn.ewid.  CZARNY DUNAJEC zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjna nr

15134/6  z działkami ewidencyjnymi nr 15146/11, 15146/2 obr. CICHE - godz. 10.00

15134/9, 15134/10 z działkami ewidencyjnymi nr 15146/11, 15146/2, 15146/3,  obr. CICHE - godz. 10.00

15134/4 z działkami ewidencyjnymi nr 15146/3, 15146/4, 15146/5 i 15134/3 obr. CICHE - godz. 11.00

15134/2 z działkami ewidencyjnymi nr 15146/5, 15146/6 i 15134/3 obr. CICHE - godz. 11.00

15134/1 z działkami ewidencyjnymi nr 15146/6, 15146/7, 15118/2 i 15132/3 obr. CICHE - godz. 11.30

15118/3 z działkami ewidencyjnymi nr 15118/2 i 15755 obr. CICHE - godz. 11.30

15118/3 z działkami ewidencyjnymi nr 15117, 15116 i 15755 obr. CICHE - godz. 11.30

15138/2 z działkami ewidencyjnymi nr 15138/1, 15143/4, 15143/5, 15141, 15108/4 i 15108/8 obr. CICHE - godz. 13.00

 

Czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości zostaną przeprowadzone na podstawie danych pozyskanych z operatu ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Nowym Targu lub w wyniku pomiarów geodezyjnych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic i mają na celu sporządzenie opracowana geodezyjnego w postaci mapy z aktualizacji operatu egib.

 

Otrzymują:

1. właściciele wyżej wymienionych działek

2. a/a                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                  

 GEODETA UPRAWNIONY           

inż. Paweł Kalata     

tel. 880523684         

 

Pouczenie:                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic leży w interesie zawiadomionych stron. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety - art. 32 ust. 3 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052 ). W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika, nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca - art.32 ust. 4 ustawy z 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052 ). Zawiadomieni właściciele (władający) nieruchomością proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie i miejscu ze wszystkimi dokumentami, jakie mogły być przydatne przy ustalaniu granic nieruchomości, oraz dokumentami potwierdzającymi ich tożsamość. W przypadku współwłasności lub współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólnoty ustawowej itp., uczestnikami postępowania są wszystkie strony mające tytuł prawny do nieruchomości. W sytuacji niemożliwości wzięcia odziało w czynnościach ustalania granic przez właściciela nieruchomości, w jego imieniu może występować osoba mająca odpowiednie pełnomocnictwo (art. 96 k.c.), które należny przedstawić podczas ustalenia granic. Stosownie do art.40 § 4 i 5 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granica, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest zobowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Pełnomocnikiem strony możne być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.