Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Bańska Niżna w dniu 13.04.2023 r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Bańska Niżna w dniu 13.04.2023 r.

data wystawienia: 21.03.2023
status: zamknięte

USŁUGI

GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE

Wojciech Lubelski

34-424 Szaflary ul. W. Orkana 25

tel. (0-18) 27-552-36, 606-124-307

NIP 736-126-05-94,  REGON 120130161                                      Szaflary, 17 marca 2023 r.

GK.6640.1302.2023

 

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia przebiegu granic

na potrzeby sporządzenia mapy do celów projektowych

 

Na podstawie art. 11, art. 32 ust. 1 - 4, Ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276), § 31-32 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2021, poz. 1390) oraz § 31 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020 poz. 1429) oraz zgłoszenia roboty w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym targu

 

zawiadamia się,

 

że w dniu  13 kwietnia 2023 r.  o godzinie  10.00  w  miejscowości  Bańska Niżna,  przeprowadzone zostaną czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości tj. działek ewidencyjnych nr 5821/32 z działkami sąsiednimi.

.

 

GEODETA UPRAWNIONY

 

                                                                                                          inż. Wojciech Lubelski

                                                                                                          nr upr. 19194

Miejsce spotkania: Na wyżej wymienionych działkach

 

Otrzymują:

 

  1. Właściciele działek objętych ustaleniem i przyjęciem oraz właściciele działek sąsiednich.
  2. Tablica ogłoszeń
  3. BIP
  4. a/a

 

Informacja:

W toku ustalenia, przyjęcia granic nieruchomości sporządza się protokół. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z ustaleniem, przyjęciem granic. W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca.

Pouczenie:

Poucza się o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby, która deklarować będzie swój udział w tych czynnościach, oraz że udział w tych czynnościach leży w interesie podmiotu i że nieusprawiedliwione nie wzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.