Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w Nowym Targu | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w Nowym Targu

data wystawienia: 2.10.2023
status: zamknięte

W Y K A Z    N I E R U C H O M O Ś C I

przeznaczonych do oddania w użyczenie

w  trybie  art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.),

sporządzony stosownie do art. 35 tej ustawy

 

 

  1. Oznaczenie nieruchomości:

- nieruchomość ozn. jako działka ewid. nr 11106 poł. w Nowym Targu przy
Pl. Słowackiego 13 obj. księgą wieczystą NS1T/00115777/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wydział V Ksiąg Wieczystych.

 

2. Powierzchnia działki ewid. przeznaczonej do przekazania w użyczenie: 0,4609 ha.

 

  1. Opis nieruchomości:

Działka zabudowana budynkiem dydaktycznym o pow. użytkowej 828 m2.  

 

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Działka położona w terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 symbolem UP1 – teren usług publicznych. Nieruchomość przekazuje się w użyczenie na prowadzenie działalności statutowej Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu.                                        

   

5. Forma przekazania: Umowa użyczenia na czas nieoznaczony.

 

6. Termin wywieszenia:

      21 dni, tj. 2 października 2023 r. – 23 października 2023 r.