Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Dział | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Dział

data wystawienia: 24.11.2021
status: aktualne

OGŁOSZENIE

STAROSTY NOWOTARSKIEGO

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym

 

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.) Starosta Nowotarski informuje, że zgodnie z wnioskiem spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne (znak: GN.6821.2.23.2021.TP-W) w sprawie wydania w trybie art. 124 w związku  z art. 124a w/w ustawy decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej  w obrębie Dział, jednostka ewidencyjna Czarny Dunajec oznaczonej jako działka ewid. nr 3378 o powierzchni 0,0686 ha poprzez udzielenie zezwolenia na budowę sieci kablowej SN15kV o długości 6,6 m równolegle do drogi powiatowej w odległości od 1,6 m do 0,9 m  od granicy z działką drogową oraz na demontaż fragmentu sieci napowietrznej SN15kV w kierunku m. Długopole.   

Wskazana nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stosownie do treści art. 113 ust. 6 w/w ustawy. Ze względu na brak księgi wieczystej (parcela gruntowa l.kat. 3378, dla której prowadzona jest księga wieczysta, nie odpowiada działce ewid. nr 3378) oraz innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Zgodnie z rejestrem ewidencji gruntów i budynków znajduje się ona w posiadaniu samoistnym Józefa Bryjaka s. Jakuba i Julii.

W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.    

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, pokój nr 1.25 (parter), w godzinach pn.-pt. 7.30-15.30, tel. 18 26 10 783.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale praw swych  nie udowodnią, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tej nieruchomości.

 

      STAROSTA NOWOTARSKI

                     Krzysztof Faber

 

Nowy Targ, 23.11.2021 r.