Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za grunt zajęty pod inwestycję drogową w miejscowości Rabka Zdrój | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za grunt zajęty pod inwestycję drogową w miejscowości Rabka Zdrój

data wystawienia: 15.05.2023
status: zamknięte

 

                                                                                                                                                                       Nowy Targ, dnia 15.05.2023 r.  

 

Nasz znak: GN.683.2.241.2017.AR    

               

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia postępowania odszkodowawczego

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775), w związku z art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344) oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 162),

STAROSTA NOWOTARSKI 

zawiadamia, że w dniu 10 maja 2023 roku została wydana decyzja znak: GN.683.2.241.2017.AR o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość  o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka ewid. nr 5568/6 o pow. 0,0004 ha, powstała z podziału działki ewid. nr 5568/4, położonej w obrębie Rabka-Zdrój, jednostka ewidencyjna Rabka-Zdrój, zajętej pod realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr K1667 Rabka Zdrój – Ponice, odcinek ul. Podhalańska w miejscowości Rabka-Zdrój w km 1+490,00 – 2+625,00”.   

   Na podstawie zebranych dokumentów ustalono, że nieruchomość ta nie ma uregulowanego stanu prawnego. Powyższa działka pozostaje we władaniu  samoistnym Pana Stanisława Dawidka   s. Karola i Katarzyny oraz Pani Rozalii Dawidek c. Wawrzyńca i Julii. Przedmiotowa działka nie jest objęta księgą wieczystą.

  Zgodnie z art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami pod pojęciem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

   W myśl art.118a ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego na podstawie, którego strona może być zawiadamiana o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

   Z treścią ww. decyzji oraz całością akt sprawy można zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ulicy Bolesława Wstydliwego 14, parter, pokój nr 1.25,                             w godzinach urzędowania: pn. – pt. 730 – 1530.

   Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji stosownie do art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego.