Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na niezwłoczne zajęcie nieruchomości | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

data wystawienia: 26.11.2013
status: zamknięte

Na podstawie art. 124 ust. 1a, art. 124a i art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r., nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267),

Starosta Nowotarski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

zawiadamia, że w dniu 21 listopada 2013 roku,

po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica, została wydana decyzja (znak: GN.6821.2.1.2013.TP) o udzieleniu Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 2874o powierzchni 0,0729 ha położonej w miejscowości Szczawnica, objętej księgą wieczystą nr NS1T/00129713/2 prowadzoną przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu w związku z decyzją Starosty Nowotarskiego z dnia 12 listopada 2013 roku, znak: GN.6821.2.1.2013.TP orzekającą o ograniczeniu sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.Decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Harcerskiej 1, pokój 202, II piętro, w godzinach urzędowania: pn. – pt. 730-1530.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego).