O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji w sprawie wygaśnięcia decyzji nr 4 orzekającej o ustaleniu odszkodowania za grunt zajęty pod inwestycję drogową w Ludźmierzu | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji w sprawie wygaśnięcia decyzji nr 4 orzekającej o ustaleniu odszkodowania za grunt zajęty pod inwestycję drogową w Ludźmierzu

data wystawienia: 21.03.2023
status: zamknięte

Nowy Targ, dnia 20.03.2023 r.

 

Nasz znak: GN.683.2.260.2020.AR

                    

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji w sprawie wygaśnięcia decyzji nr 4 orzekającej  o ustaleniu odszkodowania za grunt zajęty pod inwestycję drogową w Ludźmierzu

 

Na podstawie art. art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) w związku z art.113 ust. 6 i 7,  art.118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.  z 2023 r., poz. 344) oraz art.23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 162),

STAROSTA NOWOTARSKI 

zawiadamia, że w dniu 20 marca 2023 roku została wydana decyzja znak: GN.683.2.260.2020.AR o wygaśnięciu decyzji nr 4 z dnia 26 lipca 2022 r. znak GN.683.2.260.2020.AR, orzekającej o ustaleniu odszkodowania na rzecz Pana Stanisława Borzęckiego s. Władysława i Anny, za udział wynoszący ¼ część nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1956/17 o pow. 0,0004 ha, powstała z podziału działki  nr 1956/12, wydzielonej z działki nr 1956/4, obj. księgą wieczystą nr NS1T/00110174/8,   położonej w Ludźmierzu, gm. Nowy Targ.

   Decyzja nr 4 została skierowana do Pana Stanisława Borzęckiego, który zmarł w dniu 23 stycznia 2017 r., Potwierdza to skrócony odpis aktu zgonu sporządzony w dniu  17 sierpnia 2022 r., przez Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Targu. Po zmarłym   nie przeprowadzono postępowania spadkowego i nie zarejestrowano również aktu poświadczenia dziedziczenia.

   Zgodnie z art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami pod pojęciem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, co do której nie można ustalić osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, lub gdy właściciel nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

   W myśl art.118a ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego na podstawie, którego strona może być zawiadamiana  o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

   Z treścią ww. decyzji oraz całością akt sprawy można zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ulicy Bolesława Wstydliwego 14, parter, pokój nr 1.25, w godzinach urzędowania: pn. – pt. 730 – 1530.

   Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji stosownie do art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego.