Informacja o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowotarskiego na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025”. | Urząd

Strona główna

Informacja o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowotarskiego na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025”.

data wystawienia: 7.01.2019
status: zamknięte

Informacja

 

            Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) informuję, że po uzgodnieniu z Małopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym (pismo z dnia 12.12.2018 r. znak NS.9022.20.186.2018) oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie (pismo z dnia 18.12.2018 r. znak OO.410.1.46.2018.MS) odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowotarskiego na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025”.

 

 

Przedłożony projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowotarskiego na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025” zawiera następujące uwarunkowania:

 

 1. Charakter działań przewidzianych w dokumentach, o których mowa w art. 46 i 47, w szczególności:
  1. stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć.

Program Ochrony Środowiska uwzględnia kwestie dotyczące planowania przestrzennego poprzez takie działania, które mają na celu racjonalne gospodarowanie przestrzenią przy pomocy mechanizmów planistycznych zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego. Istotnym zadaniem w tym zakresie jest uwzględnianie wymogów ochrony środowiska, w tym krajobrazu, korytarzy ekologicznych, terenów cennych przyrodniczo w trakcie prowadzenia inwestycji komunikacyjnych, koordynacja zagospodarowania obszaru powiatu nowotarskiego dla utrzymania wysokich wartości krajobrazowych i widokowych czy ochrony ciągłości korytarzy ekologicznych.

 1. powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach:

Zapisy „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowotarskiego na lata 2018 – 2021
z perspektywą do roku 2025” są powiązane z działaniami przewidzianymi m. in. w:

 

„Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Nowotarskiego na lata 2015 – 2022”:

Program rozwojowy 8: „Pięć Krain: Pieniny-Gorce-Spisz-Podhale-Orawa”.

Program rozwojowy „Pięć krain: Pieniny-Gorce-Spisz-Podhale-Orawa” powstał
w celu zapewnienia odpowiedniej polityki w zakresie optymalnego gospodarowania zasobami naturalnymi, ekologii i bezpieczeństwa geologicznego (Załącznik do Uchwały Nr 339/XLVI/2014 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 października 2014 roku). W ramach programu realizowane będą przedsięwzięcia związane z:

 • edukacją ekologiczną,
 • ochroną środowiska naturalnego,
 • gospodarką leśną,
 • zapewnieniem bezpieczeństwa geologicznego.

 

„Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Małopolskiego”:

Program Ochrony Środowiska dla Województwa Małopolskiego został zawarty w dokumencie pn. Program Strategiczny Ochrona Środowiska, jako Załącznik do Uchwały Nr LVI/894/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r. POŚ realizuje zapisy Strategii w zakresie ochrony zasobów wodnych, poprawy jakości powietrza, rozwijania systemu gospodarki odpadami, przeciwdziałania występowaniu i minimalizowania skutków negatywnych zjawisk atmosferycznych, geodynamicznych i awarii przemysłowych, ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym, komunalnym, przemysłowym oraz minimalizacji oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego, ochrony i zachowania środowiska przyrodniczego, regionalnej polityki energetycznej, edukacji obywatelskiej w zakresie ochrony środowiska oraz kształtowania i promocji postaw proekologicznych, wsparcia systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym.

 

„Programie Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego. Małopolska
w zdrowej atmosferze.”:

Program Ochrony Środowiska wpisuje się w założenia Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego, który jest elementem strategii poprawy jakości powietrza w Małopolsce (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 roku). POP ma na celu podjęcie zintegrowanych działań na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, aby stworzyć warunki prawne, organizacyjne i finansowe do realizacji wyznaczonych celów.

Ponadto przedmiotowy Program uwzględnia szereg zapisów zawartych w dyrektywach Unii Europejskiej m.in. w zakresie: promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, charakterystyki energetycznej budynków zobowiązującej do redukcji zużycia energii
w sektorze budownictwa, składowania odpadów, ochrony powietrza, oceny i zarządzania hałasem.

 1. przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności
  w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska:

Opracowywany Program Ochrony Środowiska precyzuje priorytety ekologiczne, rodzaj
i harmonogram działań proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomoczne i środki finansowe. Celem zaprojektowanego dokumentu jest również kontynuacja prowadzonych działań na terenie Powiatu Nowotarskiego, co ma przełożyć się na poprawę stanu środowiska przyrodniczego i stać się istotnym czynnikiem wsparcia zrównoważonego rozwoju oraz wdrażania prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska.

 

 1. powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska:

Realizacja planowanych działań na rzecz ochrony środowiska wpłynie na poprawę jakości środowiska na terenie Powiatu Nowotarskiego. Jest to kompleksowy program dotyczący kwestii przyrodniczych i infrastrukturalnych, który zawiera w sobie zbiorcze zagadnienia
z zakresu: energetyki, transportu, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, turystyki i wykorzystania terenu.

 

 1. Rodzaj i skala oddziaływania na środowisko, w szczególności:
  1. prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość
   i odwracalność oddziaływań:

W przedmiotowym opracowaniu Planu Ochrony Środowiska nie ma zawartych warunków dla późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Projektowany Program Ochrony Środowiska jest dokumentem strategicznym i stanowi podstawę do podejmowania działań w zakresie ochrony środowiska. Tym samym nie narzuca konkretnych inwestycji lecz wyłącznie wskazuje takie kierunki rozwoju, które zapewnią zrównoważony rozwój Powiatu.

 1. prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych:

Nie przewiduje się oddziaływań skumulowanych. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko również nie jest możliwe ze względu na wielkość oddziaływania na środowisko (powietrze, wody).

 1. prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowa ludzi lub zagrożenia dla środowiska:

Ze względu na poruszaną w treści dokumentu szeroką problematykę, obejmującą różne komponenty środowiska należy uznać, że realizacja zapisów Programu ma wyłącznie pozytywny wpływ na jakość życia mieszkańców i stan środowiska.

 

 1. Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności:
  1. obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystanie terenu:

Środowisko przyrodnicze na terenie Powiatu Nowotarskiego cechuje się różnorodnością ekosystemów obejmując m. in. cenne zespoły torfowisk wysokich, dolin rzecznych oraz stoków Gorców, Pienin i Beskidów. Różnorodność biologiczna na obszarze powiatu wymaga ochrony zarówno poprzez działania lokalne jak i współpracę na poziomie województwa.

 

 1. Formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym:

 

Parki narodowe: Babiogórski Park Narodowy, Gorczański Park Narodowy, Pieniński Park Narodowy,

Parki krajobrazowe: Popradzki Park Krajobrazowy,

Rezerwaty przyrody: Baniska, Bór na Czerwonem, Przełom Białki pod Krempachami, Modrzewie, Nad Kotelniczym Potokiem, Wysokie Skałki, Skałka Rogoźnicka, Zaskalskie-Bodnarówka, Biała Woda, Wąwóz Homole, Pusta Wielka, Niebieska Dolina, Kłodne nad Dunajcem, Luboń Wielki, Rezerwat na Policy im. prof. Zenona Klemensiewicza, Bembeńskie,

Natura 2000 – obszary siedliskowe: PLH120001 – Ostoja Babiogórska,
PLH120002 – Czarna Orawa, PLH120012 – Na Policy, PLH120013 – Pieniny (=PLC120002 – Pieniny), PLH120016 – Torfowiska Orawsko-Nowotarskie, PLH120018 – Ostoja Gorczańska, PLH120019 – Ostoja Popradzka, PLH120024 – Dolina Białki, PLH120025 – Małe Pieniny, PLH120037 – Podkowce w Szczawnicy, PLH120043 – Luboń Wielki, PLH120045 – Niedzica, PLH120050 – Ochotnica, PLH120086 – Górny Dunajec, PLH120088 – Środkowy Dunajec z dopływami, PLH120095 – Tylmanowa,

Natura 2000 – obszary ptasie: PLB120001 – Gorce, PLB120006 – Pasmo Policy, PLB120007 – Torfowiska Orawsko-Nowotarskie, PLC120002 – Pieniny, PLB120011 – Babia Góra,

Obszary Chronionego Krajobrazu: Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu,

Pomniki przyrody: drzewa, źródła, wodospad i inne – 313 szt.,

            Stanowiska dokumentacyjne: Sztolnie na Górze Jarmuta, użytek bez nazwy.

Podsumowując działania Powiatu Nowotarskiego planowane w „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowotarskiego na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025” należy stwierdzić, że posłużą one do zapewnienia zrównoważonego rozwoju regionu. Program nie przewiduje negatywnego wpływu na obszary o szczególnych właściwościach środowiskowych lub posiadających znaczenie dla dziedzictwa kulturowego. W połączeniu z inwestycjami chroniącymi i oczyszczającymi środowisko, a także działaniami organizacyjnymi i kontrolnymi nie planuje się, że nastąpi pogorszenie stanu form ochrony przyrody, ich zniszczenie bądź fragmentacja i zanik. Przedmiotowy POŚ został opracowany zgodnie z wymaganymi dokumentami strategicznymi szczebla krajowego oraz wojewódzkiego, które uwzględniają zrównoważony rozwój. W czasie realizacji zapisów dokumentu nie występuje również zagrożenie przekroczenia standardów jakości środowiska oraz intensywnego wykorzystywania terenu.

W związku z powyższym odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowotarskiego na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025”.