Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dot.nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacj prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2024 roku. | Starostwo Powiatowe

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dot.nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacj prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2024 roku.

Uchwała Nr 609/X/2023

Zarządu Powiatu Nowotarskiego

z dnia 31 października 2023 r.

 

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania

publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz

edukacji prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2024 roku.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526 ze zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021r. poz. 945), art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r. poz. 571), Zarząd Powiatu Nowotarskiego uchwala co następuje:

§ 1

1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2024 roku.

2.Treść Ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust.1 określa załącznik do niniejszej uchwały.

3.Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 oraz na stronie internetowej Powiatu Nowotarskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Staroście Nowotarskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Bełtowski - Naczelniik Wydziału Organizacyjnego
Data wytworzenia
31.10.2023
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
31.10.2023
Informację zmienił
Magdalena Węgrzyn
Data ostatniej zmiany
31.10.2023
Nazwa pliku
Ogłoszenie o konkursie npp 2024 z uchwałą wersja aktualna
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Bełtowski - Naczelniik Wydziału Organizacyjnego
Data wytworzenia
31.10.2023
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
31.10.2023
Nazwa pliku
uchwała 609
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Bełtowski - Naczelniik Wydziału Organizacyjnego
Data wytworzenia
31.10.2023
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
31.10.2023