ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.67.2018 - Usługi - Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (gruntu, części składowych oraz istniejących ograniczonych praw rzeczowych) położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego. | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.67.2018 - Usługi - Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (gruntu, części składowych oraz istniejących ograniczonych praw rzeczowych) położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 09.08.2018 r.

Nasz znak: ZA.271.67.2018

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługi - Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (gruntu, części składowych oraz istniejących ograniczonych praw rzeczowych) położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości, które stały się własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego na mocy ostatecznych decyzji Starosty Nowotarskiego o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych oraz decyzji właściwych organów jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzających podział w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Cena jednostkowa dotyczy operatu szacunkowego wyceny nieruchomości (jedna księga wieczysta lub jednolite władanie) obejmującej działki położone w jednym kompleksie, dla następujących przypadków:

1) grunt niezabudowany bez ograniczonych praw rzeczowych,

2) grunt niezabudowany z ograniczonymi prawami rzeczowymi,

3) grunt z częściami składowymi bez ograniczonych praw rzeczowych,

4) grunt z częściami składowymi z ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Operaty szacunkowe muszą być wykonane zgodnie z: 1/ ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.); 2/ rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 207, poz. 2109, ze zm.); 3/ Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny; 4/ innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

  • W postępowaniach, na potrzeby których zostaną wykonane ww. opracowania rzeczoznawca majątkowy na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do uczestnictwa w rozprawach administracyjnych z udziałem stron prowadzonego postępowania (w wypadku konieczności ich przeprowadzenia), do składania pisemnych wyjaśnień oraz do potwierdzania aktualności wykonanych operatów szacunkowych po upływie 12 miesięcy od daty ich sporządzenia, stosownie do art. 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  • Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest uzasadnić przyjęty sposób wyceny oraz wskazać
    i wyjaśnić przesłanki, które doprowadziły do przedstawionych konkluzji w sposób logiczny, spójny i wiarygodny.
  • Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest do zamieszczenia w operacie szacunkowym wyjaśnień, czy przeznaczenie nieruchomości wycenianej, zgodne z celem wywłaszczenia (przejęcia) powoduje wzrost jej wartości (zasada korzyści wynikająca z art. 134 ustawy
    o gospodarce nieruchomościami).

UWAGA:

W ofercie wykonawca winien określić oddzielnie cenę jednostkową każdego wymienionego typu operatu szacunkowego.

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, w której suma poszczególnych cen jednostkowych jest najniższa.

Należność za wykonane zlecenie będzie iloczynem ceny jednostkowej i ilości poszczególnych typów operatów szacunkowych.

Zlecenia będą dokonywane sukcesywnie przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, stąd dopuszczenie wystawiania faktur cząstkowych za poszczególne etapy prac wykonanych w terminach wynikających ze zlecenia.

Wartość zamówienia w skali roku nie może przekroczyć kwoty brutto: 40 000,00 zł

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.25 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-782 lub (18) 26-10-783.

3. Termin wykonania zamówienia: 4 tygodnie od otrzymania zlecenia (Termin oddania wszystkich opracowań nie może przekroczyć 14.12.2018 r.)

4. Osoby upoważnione do kontaktów: Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca  tel. ( 018) 26 61 340.

5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 17.08.2018 r.  do godz. 11:00

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

6. W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:    
Oferta  cenowa -  ZA.271.67.2018 - Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (gruntu, części składowych oraz istniejących ograniczonych praw rzeczowych) położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego.

2.  pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.      Kryteria oceny ofert:

        Jedynym kryterium oceny ofert jest:

        Suma poszczególnych cen jednostkowych brutto dotyczących każdego wymienionego typu operatu szacunkowego – 100%

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Projekt umowy

Załącznik nr 3 – Informacja Administratora danych osobowych

 

Sprawę prowadzi: Ewa Rusnaczyk, tel.: (18) 26 61 340

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
9.08.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
9.08.2018
Nazwa pliku
Zapytanie ofertowe
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
9.08.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
9.08.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
9.08.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
9.08.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 - Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
9.08.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
9.08.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 - Informacja Administratora danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
9.08.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
9.08.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
20.08.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
20.08.2018