ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.53.2018 - Usługi - Nadzór inwestroski dla prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Ochotnica Dolna i Szaflary. | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.53.2018 - Usługi - Nadzór inwestroski dla prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Ochotnica Dolna i Szaflary.

status: zamknięte

Nowy Targ, 25.06.2018r.

Nasz znak: ZA.271.53.2018

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługi:

Nadzór inwestorski dla prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów:

- Część I -  obręb Ochotnica Dolna - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.

- Część II – obręb Szaflary - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Geodezji, Katastru i Kartografii w pokoju nr 2.15  przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 266 13 18.
Sprawę prowadzi P. Aneta Ślemp.

  1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy 20 grudnia 2018 r.
  2. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk, Iwona Waksmundzka, tel. (018) 26 61 340.
  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 03.07.2018 r.  do godz. 10:00

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

6. W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:    
ZA.271.53.2018 - Oferta  cenowa -  Nadzór inwestorski dla prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Ochotnica Dolna i Szaflary.

Część……..

 

UWAGA:   Wykonawca  będzie dysponował przez cały czas realizacji  zamówienia: co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. Nr 2101), wyznaczoną do nadzoru i kierowania całością prac, zgodnie z art. 42 w/w ustawy.

 

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.      Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia– 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – obręb Ochotnica Dolna

- Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – obręb Szaflary

- Załącznik nr 3 - Druk formularza oferty

- Załącznik nr 4 – Projekt umowy

- Załącznik nr 5 – Informacja Administratora

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała tel.: (18) 26 61 340

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
25.06.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
25.06.2018
Nazwa pliku
Zapytanie ofertowe
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
25.06.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
25.06.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - obręb Ochotnica Dolna
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
25.06.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
25.06.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - obręb Szaflary
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
25.06.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
25.06.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 - Druk formularza oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
25.06.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
25.06.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 - Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
25.06.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
25.06.2018
Nazwa pliku
Załącznik do umowy - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
25.06.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
25.06.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 - Informacja Administratora danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
25.06.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
25.06.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
4.07.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
4.07.2018