ROZPOZNANIE RYNKU ZA.271.49.2018 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, przy realizacji robót budowlanyc | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU ZA.271.49.2018 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, przy realizacji robót budowlanyc

status: zamknięte

Nowy Targ, 30.05.2018r.

Nasz znak: ZA.271.49.2018

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługi

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, przy realizacji robót budowlanych polegających na budowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rabce-Zdrój, ul. Kościuszki 9 – Etap II – roboty wykończeniowe, instalacyjne i zagospodarowanie terenu wraz z dostosowaniem budynku istniejącego do wymogów p.poż.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Inwestycji w pokoju nr 4.08 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 266 13 18. Sprawę prowadzi Pan Marcin Filas, Andrzej Siuty.

 

  1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla przedmiotowej inwestycji.
  2. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk, Iwona Waksmundzka,  
    tel. (018) 26 61 340.
  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 07.06.2018 r.  do godz. 1000:

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

6.          W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:    
ZA.271.49.2018 -Oferta  cenowa -  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, przy realizacji robót budowlanych polegających na budowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rabce-Zdrój, ul. Kościuszki 9 – Etap II – roboty wykończeniowe, instalacyjne i zagospodarowanie terenu wraz z dostosowaniem budynku istniejącego do wymogów p.poż.

 

UWAGA:  Formularz ofertowy powinien zawierać kopię uprawnień  budowlanych i zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego.

 

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.      Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia– 100%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 - Druk formularza oferty

- Załacznik nr 3 – Projekt umowy

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała tel.: (18) 26 61 340

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
30.05.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
30.05.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1– Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
30.05.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
30.05.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 3- Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
30.05.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
30.05.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
30.05.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
4.06.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
11.06.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
11.06.2018