ROZPOZNANIE RYNKU - Opracowanie audytu energetycznego powykonawczego budynku Domu Nauczyciela przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Nowym Targu | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU - Opracowanie audytu energetycznego powykonawczego budynku Domu Nauczyciela przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Nowym Targu

status: zamknięte

Nowy Targ, 22.02.2018r.

Nasz znak: ZA.271.14.2018

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługi

Opracowanie audytu energetycznego powykonawczego budynku Domu Nauczyciela przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Nowym Targu w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej „Domu Nauczyciela” położonego w Nowym Targu przy ul. Królowej Jadwigi 1” – dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś 4 Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr., nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-041/16

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie audytu energetycznego powykonawczego wraz z termowizyjnym badaniem ciągłości warstw izolacji termicznej budynku oraz powietrzne badanie szczelności budynku, Domu Nauczyciela przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Nowym Targu w ramach inwestycji pn. „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Domu Nauczyciela przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Nowym Targu – Etap I – modernizacja kotłowni wraz z instalacją gazową i c.o. oraz termomodernizacja budynku z wymianą pokrycia dachowego i stolarki okienno-drzwiowej.”

Audyt powykonawczy według definicji oznacza: dokument sporządzony przez audytora energetycznego, w którym dokonana zostanie analiza efektów zrealizowanego przedsięwzięcia w zakresie modernizacji energetycznej.

Analiza powinna uwzględniać porównanie parametrów zużycia energii budynku przed realizacją projektu z parametrami obiektu po faktycznie wykonanej modernizacji wraz z analizą termowizyjnego badania ciągłości warstw izolacji termicznej budynku oraz powietrznego badania szczelności budynku. Analiza powinna być wykonana zgodnie z metodologią wskazaną do opracowania audytów energetycznych w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U.2017.1912),

Audyt powykonawczy należy wykonać w zakresie, standardzie, formie i dokładności zgodnie z aktualnymi na dzień wykonania przedmiotu zamówienia wymogami.

Audyt powykonawczy ma służyć ocenie jakości wykonania robót budowlanych oraz weryfikacji czy zostały uzyskane cele projektu p.n. „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej „Domu Nauczyciela” położonego w Nowym Targu przy ul. Królowej Jadwigi 1” – dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś 4 Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr., nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-041/16

Dokumentacja techniczna, audyt energetyczny budynku (przed termomodernizacją) dostępne są w siedzibie Zamawiającego.

Wykonaną dokumentację należy przekazać w wersji papierowej (3 egz.) i elektronicznej obejmującej dokumenty w wersji edytowalnej na płycie CD / DVD.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Inwestycji w pokoju nr 4.08 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 266 13 18. Sprawę prowadzi Pani Zuzanna Gil.

 

Audyt powykonawczy winien zostać wykonany w terminie do 14 marca 2018 roku i dostarczony do Wydziału Inwestycji pok. 4.08 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14

 

Rozliczenie za wykonanie zamówienia odbędzie się po wystawieniu przez Wykonawcę faktury/rachunku na nabywcę: Powiat Nowotarski, ul. Bolesława wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-217-50-44 ze wskazaniem odbiorcy: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ.

 

  1. Termin wykonania zamówienia: 14.03.2018r.
  2. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Iwona Waksmundzka,  tel. ( 018) 26 61 340.
  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 27.02.2018 r.  do godz. 1000:

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg @nowotarski.pl

6.          W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:    
Oferta  cenowa -  Opracowanie audytu energetycznego powykonawczego budynku Domu Nauczyciela przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Nowym Targu w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej „Domu Nauczyciela” położonego w Nowym Targu przy ul. Królowej Jadwigi 1”

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.      Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia– 100%.

 

 

 

 

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Druk formularza oferty

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała tel.: (18) 26 61 340

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
23.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
23.02.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
23.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
23.02.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
27.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
27.02.2018