PZD: Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa masy zalewowej do szczelin i dylatacji | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa masy zalewowej do szczelin i dylatacji

status: zamknięte

Nowy Targ 24.04.2018 r.

PZD-ZP-U.26.1.13.2018

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na: dostawie masy zalewowej do szczelin i dylatacji, stosowanej na gorąco.

Dane dotyczące zamówienia:

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa masy zalewowej do szczelin i dylatacji, stosowanej na gorąco w roku 2018. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiał  do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu znajdującej się w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14. Koszty transportu zamówionego materiału do miejsca wskazanego przez Zamawiającego obciążają w całości Wykonawcę.

Realizacja umowy, nastąpi w jednej partii (całość zamówienia).  Materiał objęty umową będzie dostarczany do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14, w dniach i godzinach urzędowania PZD, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30, gdzie zostanie odebrany. Osoba wskazana przez PZD, potwierdzi w formie protokolarnej odbiór materiału, dostarczonego zgodnie z Umową. PZD zobowiązany jest do odbioru materiału w godzinach i dniach jak podano powyżej.

  1. Specyfikacja materiałów:

Wykonawca Realizujący zamówienie winien spełnić następujące warunki dot. przedmiotowych materiałów

- Asfaltowa masa zalewowa do szczelin i dylatacji, stosowana na gorąco, kolor "CZARNY":

Masa zalewowa do szczelin i dylatacji, stosowana na gorąco, produkowana na bazie asfaltów modyfikowanych polimerami, przeznaczona do naprawiania pęknięć i zamykania szwów w nawierzchniach asfaltowych i betonowych.

Asfaltowa masa zalewowa oraz wykonane nią uszczelnienia powinny się charakteryzować następującymi cechami:

• gwarantuje dogłębne, elastyczne i trwałe zamknięcie pęknięć i szwów;

• bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych i bitumicznych;

• odporna na działanie promieni słonecznych;

• nie przywiera do opon podczas jazdy;

• łatwość wbudowywania w niskich i wysokich temperaturach;

• duża odporność na starzenie się zarówno produktu, jak i wykonanego połączenia;

• odporne na działanie wody, soli, słabych kwasów itp.

 

Rodzaj:                                       asfaltowa masa zalewowa

Podstawowy składnik:                  asfalt modyfikowany polimerami

Kolor:                                         czarny

Gęstość:                                     od 1,1 g/cm3  do 1,25 g/cm3

Konsystencja:                              ciało stałe plastyczne, po podgrzaniu - płynne

Nakładanie:                                 zalewarka

Temperatura wbudowywania:       150-200 0C

 

Masa powinna zachować swoje właściwości w oryginalnych opakowaniach nienarażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez okres 24 miesięcy od daty produkcji.

Masę zalewową, należy dostarczyć w oryginalnych opakowaniach (kartony papierowe) o wadze opakowania w przedziale od 10kg do 30kg.

 

Ilość zamawianego produktu: 1 680,00 kg

 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i dostarczyć Zamawiającemu dla każdego materiału „KARTĘ CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ” wraz z wszystkimi aprobatami technicznymi.

  1. Rozliczenie:

Zamawiający i Wykonawca realizujący umowę rozliczą za pomocą jednej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie sporządzony i podpisany przez strony protokół dostarczenia i odbioru materiału objętego umową. Kwota na fakturze będzie wystawiona na podstawie przedstawionej oferty przez Wykonawcę (tabela elementów rozliczeniowych).

  1. Termin realizacji zamówienia:

14 dni od dnia zawarcia umowy.

  1. Płatność faktury w terminie do 30 dni od dnia potwierdzenia złożenia faktury.
  2. Rozliczenie: ryczałtowe.
  3. W sprawie realizacji zamówienia prosimy kontaktować się z Panem Sławomirem Belickim tel. kom. 722 195 305.

Ofertę na realizację w/w zamówienia zawierającą:

  • formularz oferty,

prosimy złożyć do dnia 7 maja 2018 r. do godz. 1300 w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg.
O terminie podpisania umowy w przypadku wyboru oferty Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie. Ofertę należy złożyć w kopercie. Koperta musi zawierać opis „OFERTA NA: DOSTAWĘ MASY ZALEWOWEJ DO SZCZELIN I DYLATACJI” oraz dane wykonawcy składającego ofertę (nazwę firmy, adres). Oferta złożona po terminie wyznaczonym na jej składanie nie zostanie przez Zamawiającego rozpatrzona i będzie zwrócona bez otwierania Wykonawcy. Oferta nieopisana w sposób podany powyżej, a złożona po terminie zostanie otwarta i po ustaleniu danych Wykonawcy odesłana. Kryterium oceny ofert jest cena 100%. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty stosując następujący wzór: (Cmin /Cdana) x 100 = C

Cmin – najmniejsza wartości brutto za realizację zamówienia określonego w formularzu oferty,

Cdana – dana wartości brutto za realizację zamówienia określonego w formularzu oferty,

C – ocena łączna. Ofertą najkorzystniejszą w zakresie w/w kryterium będzie oferta o największej liczbie punktów, przy czym 1% = 1pkt.

 

Załączniki:

formularz oferty

 

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Monika Parzygnat
Data wytworzenia
24.04.2018
Informację opublikował
Monika Parzygnat
Data publikacji
25.04.2018
Nazwa pliku
zaproszenie do złożenia oferty
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Monika Parzygnat
Data wytworzenia
24.04.2018
Informację opublikował
Monika Parzygnat
Data publikacji
25.04.2018
Nazwa pliku
formularz oferty
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Monika Parzygnat
Data wytworzenia
24.04.2018
Informację opublikował
Monika Parzygnat
Data publikacji
25.04.2018
Nazwa pliku
zawiadomienie o wyniku postępowania
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Monika Parzygnat
Data wytworzenia
8.05.2018
Informację opublikował
Monika Parzygnat
Data publikacji
8.05.2018
Nazwa pliku
zawiadomienie o wyniku postępowania-oferty dodatkowe
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Monika Parzygnat
Data wytworzenia
15.05.2018
Informację opublikował
Monika Parzygnat
Data publikacji
15.05.2018