PZD: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka – Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka – Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała

status: zamknięte

Postępowanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka – Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

 

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka – Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała

Treść Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 8 czerwca 2018 r. znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 28 czerwca 2018 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

 

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka – Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała

Treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka – Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała z dnia 8 czerwca 2018 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.10.2018 znajduje się poniżej w załącznikach.

Wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłane drogą elektroniczną należy kierować na adres:

przetargi.pzd@nowotarski.pl

Opublikowała w dniu 8 czerwca 2018 r. Krystyna Stanek

 

3. ZMIANIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.38 ust.4 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka – Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała:

Treść Zmiany nr 1 treści Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka – Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała z dnia  25 czerwca 2018 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.10.2018, w tym nowy formularz ofertowy, znajduje się poniżej w załącznikach.

 

4. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot. zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka – Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała

Działając na podstawie art.12a ust.3 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka – Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała:

Treść Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z dnia 25 czerwca 2018 r. znajduje się poniżej w załącznikach.

Uwaga:

Nowy termin składnia ofert:

         do dnia 3 lipca 2018 r. do godz. 10:00

Dodała w dniu 25 czerwca 2018 r. Krystyna Stanek

 

5. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka – Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała

Treść Informacji z otwarcia ofert – pismo z dnia 3 lipca 2018 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.10.2018 znajduje się poniżej w załącznikach

Przypomina się, że Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, wg Załącznika nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub Załącznika nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Dodała w dniu 3 lipca 2018 r. Krystyna Stanek

 

6. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informację o unieważnieniu w postępowania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka – Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała

Treść Zawiadomienia o unieważnieniu postępowania z dnia 4 lipca 2018 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.10.2018 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 4 lipca 2018 r. Krystyna Stanek

Pliki do pobrania

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
8.06.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
8.06.2018
Informację zmienił
Krystyna Stanek
Data ostatniej zmiany
4.07.2018
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 8 czerwca 2018 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
8.06.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
8.06.2018
Nazwa pliku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
8.06.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
8.06.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
8.06.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
8.06.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
8.06.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
8.06.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 – Przedmiar robót
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
8.06.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
8.06.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 – Wzór umowy
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
8.06.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
8.06.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy nie aktualny
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
8.06.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
8.06.2018
Informację zmienił
Krystyna Stanek
Data ostatniej zmiany
25.06.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy aktualny (dokument składany do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
25.06.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
25.06.2018
Informację zmienił
Krystyna Stanek
Data ostatniej zmiany
25.06.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
8.06.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
8.06.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
8.06.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
8.06.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej(dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
8.06.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
8.06.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
8.06.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
8.06.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 10 – Wykaz wykonanych robót budowlanych (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
8.06.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
8.06.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 11 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
8.06.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
8.06.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 12 – Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji dot. zaległości (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
8.06.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
8.06.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 13 – Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
8.06.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
8.06.2018
Nazwa pliku
Zmiany nr 1 treści Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka – Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała z dnia 25 czerwca 2018 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.10.2018
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
25.06.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
25.06.2018
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25 czerwca 2018 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
25.06.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
25.06.2018
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert – pismo z dnia 3 lipca 2018 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.10.2018
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
3.07.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
3.07.2018
Nazwa pliku
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 4 lipca 2018 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.10.2018
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
4.07.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
4.07.2018