PZD: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1653K Szaflary – Ząb w miejscowościach Szaflary i Bańska Niżna | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1653K Szaflary – Ząb w miejscowościach Szaflary i Bańska Niżna

status: zamknięte

Postępowanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1653K Szaflary – Ząb w miejscowościach  Szaflary i Bańska Niżna jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

 

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1653K Szaflary – Ząb w miejscowościach  Szaflary i Bańska Niżna

Treść Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 14 września 2018 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 1 października 2018 r. do godz. 9:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

 

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1653K Szaflary – Ząb w miejscowościach  Szaflary i Bańska Niżna

Treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1653K Szaflary – Ząb w miejscowościach  Szaflary i Bańska Niżna  z dnia 14 września 2018 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.25.2018  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 tejże specyfikacji do pobrania tutaj.

Wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłane drogą elektroniczna należy kierować na adres:

przetargi.pzd@nowotarski.pl

Opublikowała w dniu 14 września 2018 r. Krystyna Stanek

 

3. ZMIANIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.38 ust.4 zdanie drugie Prawa zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zmianę nr 1 treści Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1653K Szaflary – Ząb w miejscowościach  Szaflary i Bańska Niżna z dnia 27 września 2018 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.25.2018

Treść Zmiany nr 1 z dnia 2018 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.25.2018  znajduje się poniżej, w załącznikach

 

4. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot. zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1653K Szaflary – Ząb w miejscowościach  Szaflary i Bańska Niżna

Działając na podstawie art.12a ust.3 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1653K Szaflary – Ząb w miejscowościach  Szaflary i Bańska Niżna

Treść Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z dnia 27 września 2018 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

 

Nowy termin składania ofert:

          do dnia  3 października 2018 r. do godz. 9:00

Dodała w dniu 27 września 2018 r. Krystyna Stanek

 

5. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1653K Szaflary – Ząb w miejscowościach  Szaflary i Bańska Niżna

Treść Informacji z otwarcia ofert – pismo z dnia 3 października 2018 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.25.2018  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 3 października 2018 r. Krystyna Stanek

 

6. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1653K Szaflary – Ząb w miejscowościach Szaflary i Bańska Niżna

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17 października 2018 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.25.2018  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 17 października 2018 r. Krystyna Stanek

 

7. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1653K Szaflary – Ząb w miejscowościach  Szaflary i Bańska Niżna udzielił zamówienia

Treść Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 24 października 2018 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 24 października 2018 r. Krystyna Stanek

Pliki do pobrania

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
14.09.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
14.09.2018
Informację zmienił
Krystyna Stanek
Data ostatniej zmiany
24.10.2018
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14 września 2018 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
14.09.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
14.09.2018
Nazwa pliku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 14 września 2018 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.25.2018
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
14.09.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
14.09.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
14.09.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
14.09.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 – Przedmiary robót wraz z wersją edytowalną
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
14.09.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
14.09.2018
Informację zmienił
Krystyna Stanek
Data ostatniej zmiany
14.09.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 – Wzór umowy
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
14.09.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
14.09.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
14.09.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
14.09.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
14.09.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
14.09.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
14.09.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
14.09.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
14.09.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
14.09.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
14.09.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
14.09.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 10 – Wykaz wykonanych robót budowlanych (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
14.09.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
14.09.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 11 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
14.09.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
14.09.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 12 – Oświadczenie dot. braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z opłatami (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
14.09.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
14.09.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 13 – Oświadczenie dot. braku orzeczenia o zakazie ubiegania się o zamówienia publiczne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
14.09.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
14.09.2018
Nazwa pliku
Zmiana nr 1 z dnia 2018 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.25.2018
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.09.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.09.2018
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27 września 2018 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.09.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.09.2018
Nazwa pliku
Projekt organizacji ruchu - stanowiący część składową dokumentacji projektowej
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.09.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.09.2018
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert – pismo z dnia 3 października 2018 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.25.2018
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
3.10.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
3.10.2018
Nazwa pliku
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17 października 2018 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.25.2018
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
17.10.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
17.10.2018
Nazwa pliku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 24 października 2018 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
24.10.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
24.10.2018