E-faktury w zamówieniach publicznych | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

E-faktury w zamówieniach publicznych

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustandaryzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.

Czym jest e-faktura ustrukturyzowana?
Są to takie dokumenty, które pozwalają na automatyczne przekazywanie i przetwarzanie w komputerowych systemach finansowo-księgowych, bez manualnego wprowadzania danych przez człowieka. E-faktury ustrukturyzowane zawierają dane w ustandaryzowanym formacie umożliwiającym bezpośrednie przetwarzanie tych danych w systemach teleinformatycznych.

Oprócz elementów wymaganych przez ustawę o VAT, ustrukturyzowana faktura elektroniczna zawiera dodatkowo:

  • informację dotyczącą odbiorcy płatności,
  • wskazanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego albo umowy koncesji, jeżeli taka umowa została zawarta.


Ustrukturyzowana faktura elektroniczna umożliwia zamieszczenie także innych informacji dotyczących poszczególnych pozycji faktury.

W ustawie założono przesyłanie faktur zgodnie z normą europejską EN-16931:2017 dotyczącą fakturowania elektronicznego, do której zostało opublikowane przez Komisję Europejską odniesienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na podstawie przepisu art. 3 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (Dz. Urz. UE L 133 z 6 maja 2014 r., s. 1).

Dokumentami takimi nie będą zatem powszechnie obecnie przesyłane faktury w formacie np. .pdf lub dokumenty papierowe, gdyż aby wprowadzić je do systemu informatycznego, niezbędne jest odczytanie z nich danych bądź przez człowieka, bądź przez specjalistyczne oprogramowanie rozpoznające tekst.

Ochrona danych osobowych
Dane osobowe zgromadzone na platformie mogą być przetwarzane w celu zapewnienia sprawności i rzetelności elektronicznego fakturowania. Administratorem przetwarzanych na platformie danych osobowych, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, będzie minister właściwy do spraw gospodarki.

Więcej informacji o e-fakturach znajdą Państwo na stronie www.efaktura.gov.pl.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Radosław Jastrzębski
Data wytworzenia
18.04.2019
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
30.04.2019
Informację zmienił
Radosław Jastrzębski
Data ostatniej zmiany
30.04.2019