Zarząd Powiatu Nowotarskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zarząd Powiatu Nowotarskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce

status: zamkniete

ZARZĄD  POWIATU  NOWOTARSKIEGO
                    OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA                    
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W JABŁONCE
UL. PODHALAŃSKA 3, 34-480 JABŁONKA

 

I.  Organ prowadzący zespół szkół:

Powiat Nowotarski.

II. Nazwa i adres zespołu szkół, którego dotyczy konkurs:

Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, ul. Podhalańska 3, 34-480 Jabłonka.

III. Wskazanie wymagań wobec kandydata:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 poz.1597).

1.  Stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce;
 2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
  w  sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub   pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4. uzyskał:  
  1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
  2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  3. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej;

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art.63 ust.11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu- przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
  z dnia 26 stycznia   1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 967),
  a w przypadku  nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 ustawy z dnia  20 lipca 2018r.  - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1668 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe;
 5. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 6. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1458);
 7. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.
  z 2018 r. poz.931).

2. Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu w której wymagania dotyczące kwalifikacji są najwyższe , oraz
 2. spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt. 2-11 niniejszego ogłoszenia.

3.   Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
  o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny ;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 5. spełnia wymagania określone w ust. 1  pkt. 2,5,6,8,10 i 11 niniejszego ogłoszenia.

4.   Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce może zajmować również:

 1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
  i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
 2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (t.j.Dz.U. z 2019r.poz. 263);

- spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania
co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

IV. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty wskazane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017r. poz.1587):

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z  koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce;

2)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

–  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

–  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

–  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata :

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4)  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt.2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5)  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) poświadczony przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym  mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r.
o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931) – w przypadku cudzoziemca;

7)  poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia  zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1458);

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017r. poz. 2186) w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.,

12)  poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

13)  poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn.zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1668)  - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

V.  Na żądanie organu prowadzącego kandydat obowiązany jest przedstawić oryginał dokumentów, o których mowa w części IV pkt 4,5,6,7,12,13 niniejszego ogłoszenia.

VI.  Termin i sposób składania ofert.

 1. Oferty należy składać w Powiatowym Centrum Oświaty w Nowym Targu,
  ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ (budynek Starostwa Powiatowego IIIp. pok.4.35) w terminie do dnia 25 marca 2019 roku, w dniach i godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku, od godziny  7.00 do godziny 15.00, w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym do korespondencji, i dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce”.
 2. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu pod adres określony w ust. 1.

VII.  Informacja o sposobie powiadamiania kandydatów o terminie i miejscu postępowania konkursowego.

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego.
 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej, nie później niż na 7 dni przed terminem postępowania.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber, Bogusław Waksmundzki, Karol Skrzypiec, Rafał Jandura, Piotr Męderak
Data wytworzenia
27.02.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
28.02.2019
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
4.02.2020