STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Podinspektora ds. zarządzania projektami | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Podinspektora ds. zarządzania projektami

status: zamkniete

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU

OGŁASZA NABÓR

 NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   Podinspektora ds. zarządzania projektami 

 

 

1. Liczba lub wymiar etatu: 1 na czas realizacji projektów (01.10. 2019r. – 30.09.2023r.)

2. Miejsce wykonywania pracy:  Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe co najmniej licencjackie,
 2. Znajomość przepisów ustaw: o samorządzie powiatowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz wytycznych: Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 znak: MR/H 2014-2020/23(3)07/2017, Ministra  Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 znak: MR/H 2014-2020/22(02 /03/2017, Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 znak: MR/H 2014-2020/15(2)/11/2016,
 3. Znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowych programów edycyjnych i kalkulacyjnych,
 4. Obywatelstwo polskie,
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 8. Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowany kierunek wykształcenia: zarządzanie, europeistyka,
 2. Preferowany staż pracy co najmniej 1 rok na stanowisku związanym z realizacją projektów,
 3. Preferowana komunikatywna znajomość j. angielskiego,
 4. Asertywność, samoorganizacja, zdolność wpływania na innych, rzetelność.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przygotowanie załączników i analiz niezbędnych do wypełnienia wniosku,
 2. Wypełnienie formularza wniosku aplikacyjnego i przygotowanie uzupełnień i wyjaśnień przesyłanych w toku oceny projektu.
 3. Uruchomienie źródła finansowania za środków zewnętrznych,
 4. Obsługa sprawozdawczo- finansowa projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 5. Przygotowanie dokumentów i informacji niezbędnych do przeprowadzenia procedury zamówień publicznych dla projektów edukacyjnych we współpracy ze szkolnymi koordynatorami projektów,
 6. Nadzór nad procesem rekrutacji do projektów edukacyjnych,
 7. Gromadzenie informacji o uczestnikach projektu do celów sprawozdawczych,
 8. Obsługa programu SL2014.

6. Warunki pracy:

    1)  Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się w biurze, nie wymaga częstych kontaktów i spotkań poza budynkiem Starostwa.

   2)  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Starostwa jest wyposażony w podjazd i windę co umożliwia wjazd oraz przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy, umożliwiający przygotowywanie dokumentów, prezentacji oraz dokonywania obliczeń.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania pod ogłoszeniem),
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 5. Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy kandydata,
 6. Oświadczenia kandydata:
  1. o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  2. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  3. że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane           z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania pod ogłoszeniem).

9. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko  „Podinspektora ds. zarządzania projektami”, w terminie do dnia  13 sierpnia 2019r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

W przypadku niespełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, dokumenty aplikacyjne zostaną zwrócone po ich weryfikacji.

W przypadku spełnienia wymagań formalnych i wyboru na stanowisko określone w ogłoszeniu  o naborze, dokumenty aplikacyjne (po przedłożeniu do wglądu ich oryginałów), zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez cały okres zatrudnienia oraz przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

W przypadku spełnienia wymagań formalnych i znalezienia się w gronie pozostałych 4 najlepszych niewybranych kandydatów, dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wybraną na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze, na wypadek zaistnienia konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, po tym czasie dokumenty zostaną zwrócone. Dokumenty kandydatów, którzy nie znaleźli się w gronie pięciu najlepszych, zostaną im zwrócone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1260 z późn. zm.), informacja o wyniku  naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz  umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Nowym Targu.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Domagała Wydział Organizacyjny
Data wytworzenia
2.08.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
2.08.2019
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
29.08.2019
Nazwa pliku
WYNIKI NABORU
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber Starosta Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
26.08.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
29.08.2019
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
29.08.2019
Nazwa pliku
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Domagała Wydział Organizacyjny
Data wytworzenia
2.08.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
2.08.2019
Nazwa pliku
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Domagała Wydział Organizacyjny
Data wytworzenia
2.08.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
2.08.2019
Nazwa pliku
Klauzula informacyjna w procesie naboru na wolne stanowisko pracy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Domagała Wydział Organizacyjny
Data wytworzenia
2.08.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
2.08.2019